Informacije jav. značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Natisni

Naziv organa:

Občina Vrhnika

Tržaška cesta 1

136 Vrhnika

 

Odgovorna uradna oseba:

Daniel Cukjati, prof. šp. vzg.

Župan Občine Vrhnika

 

Datum prve objave kataloga:

7. 5.2004

 

Datum zadnje spremembe:

7. 5. 2019

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

arhiv.vrhnika.si

 

Druge oblike kataloga:

Katalog je v tiskani obliki  dostopen v tajništvu župana.


2. Informacije javnega značaja

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga


Katalog je dostopen na uradni spletni strani Občine Vrhnika arhiv.vrhnika.si ter v fizični obliki v tajništvu župana.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: 07.05.2004
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Daniel Cukjati, prof. šp. vzg., župan občine Vrhnika

OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:


Daniel Cukjati, prof. šp. vzg. Boštjan Koprivec
Župan Direktor občinske uprave
Tel.: 01/755 54 12 Tel.: 01/755 54 19
zupan.obcina@vrhnika.si direktor.obcina@vrhnika.si


Organi Občine
       Župan
       Podžupan
       Občinska uprava
              Direktor
              Oddelek za splošne zadeve
              Oddelek za finance
              Oddelek za prostor
              Oddelek za okolje in komunalo
              Varstvo osebnih podatkov (GDPR)
       Nadzorni odbor
       Občinski svet
              Delovna telesa Občinskega sveta
 
 
 
 
 
  
 
Datum zadnje spremembe informacij javnega značaja:
1. 9. 2020
Organi občine
Župan

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati, prof. šp. vzg.
Tajništvo župana: 01/755-54-12
E-mail: zupan.obcina@vrhnika.si

 
Delovno področje župana

predstavlja in zastopa občino,

predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

  sklepa pravne posle o ravnanju s stvarnim premoženjem, skladno z zakonom,

odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, skladno z zakonom,

- odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi; za te naloge lahko župan pooblasti direktorja občinske uprave,

imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot,

skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, imenuje in razrešuje vodje organa skupne občinske uprave,

usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

o izvrševanju odločitev in sklepov občinskega sveta poroča občinskemu svetu po potrebi in na zahtevo občinskega sveta,

vodi in organizira protokol občine,

  izvaja naloge, za katere ga pooblasti občinski svet in

   opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta statut.

Podžupana


Organi občine
Podžupan

 
 
Podžupanja Občine Vrhnika
Bernarda Kropf
E-mail:  bernarda.kropf@vrhnika.si


 
 
Podžupan Občine Vrhnika
Jožef Malovrh
E-mail:  jozef.malovrh@vrhnika.si


Tajništvo župana: 01/755-54-12 
Delovno področje podžupana

-    izvaja koordinacijo med oddelki znotraj občine v smislu pospeševanja in usklajevanja pripravljalne in izvedbene faze.

-    Pripravlja ali koordinira pripravo manj zahtevne investicijske dokumentacije ali njene posamezne dele zahtevnejših investicijskih dokumentov ter vlog za prijavo na razpise Fundacije za šport, SVLR, LAS Barje z zaledjem in Ministrstva za kmetijstvo.

-    »Po potrebi« izvaja koordinacijo in usklajevanje med investitorjem, nosilci javno zasebnega partnerstva, upravljavcem infrastrukture, projektantom, soglasodajalci, geodetom, upravno enoto, izdelovalcem investicijske dokumentacije, izvajalcem del, nadzornikom in drugimi nosilci posameznih strokovnih nalog pri pripravi in izvedbi investicije.

-    izvaja koordinacijo s Krajinskim parkom Ljubljansko barje.

-    Sodeluje in koordinira s Sveti, predsedniki in gradbenimi odbori krajevnih skupnosti ter društev pri zasnovi, načrtovanju in izvedbi investicijskih namer na njihovem območju ali področju.

-    Sodeluje in koordinira z direktorji ali njihovimi pooblaščenci javnih zavodov, javnega podjetja, športne zveze in upravljavci objektov ali infrastrukture v vseh fazah priprave in izvedbe investicijske namere.

-    Spremlja in sodeluje pri delu odborov OS, ki pokrivajo (zadevajo) področja potrebna za izvedbo investicije.

Občinska uprava

Organigram občinske uprave

Naslov:
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika

Dislocirane lokacije:
Oddelek za okolje in komunalo
Oddelek za prostor
Cankarjev trg 11

Medobčinski inšpektorat
in redarstvo
Cankarjev trg 4


URADNE URE ZA POSLOVANJE S STRANKAMI:

PONEDELJEK
od 8.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 15.00 ure
 
SREDA
od 8.00 do 12.00 ure
in od 13.00 do 17.00 ure

PETEK
od 8.00 do 13.00 ureURADNE URE SPREJEMNO - INFORMACIJSKE PISARNE:

PONEDELJEK, TOREK IN ČETRTEK
od 8.00 do 15.00 ure

SREDA
od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 17.00 ure

PETEK
od 8.00 do 13.00 ure


TELEFONSKE ŠTEVILKE:

hišna centrala 755-54-10   oddelek za okolje in komunalo  755-54-40 
faks 750-51-58   oddelek za prostor  755-54-40 
faks okolje,prostor, komunala 755-15-55   oddelek za družbene dejavnosti in gosp.  755-54-20 
tajništvo župana 755-54-12   oddelek za finance  755-54-33 
tajništvo občinske uprave 755-54-19   oddelek za splošne zadeve  755-54-28 
civilna zaščita  755-54-44   medobčinski inšpektorat in redarstvo 320-55-59


ELEKTRONSKI NASLOVI:

Župan:
zupan.obcina@vrhnika.si

Direktor občine:
direktor.obcina@vrhnika.si

Oddelek za finance:
finance.obcina@vrhnika.si

Oddelek za splošne zadeve:
splosne.obcina@vrhnika.si

Oddelek za okolje in komunalno:
obcina.vrhnika@vrhnika.si

Oddelek za prostor:
prostor.obcina@vrhnika.si

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo:
druzbene.obcina@vrhnika.si

Nadzornik računalniške mreže:
nadzornik.obcina@vrhnika.si

Civilna zaščita:
cz.obcina@vrhnika.siVarstvo osebnih podatkov

OSEBA PRISTOJNA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Boštjan Koprivec

Direktor občinske uprave

Tel.: 01/755 54 19

E-pošta: gdpr@vrhnika.si

 


V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Na Občini Vrhnika se tega zavedamo in spoštujemo vašo zasebnost, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti občine Vrhnika.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na poštnem naslovu gdpr@vrhnika.si , Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

Občinski svet

Organi občine
Občinski svet

Sestava Občinskega sveta:


1
mag. Viktor Sladič
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
2
Nataša Rijavec
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
3
Grega Kukec
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
4
Bernarda Kropf
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
5
Janez Pivk
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
6
Borut Fefer
 Povezujemo Vrhniko
7
Edin Behrić
 Povezujemo Vrhniko
8
Ema Goričan
 Povezujemo Vrhniko
9
Janko Skodlar
 Povezujemo Vrhniko
10
Nataša Grom
Povezujemo Vrhniko
11
Andrej Podbregar
SDS
12
Petra Černetič
SDS
13
Jožef Malovrh
SDS
14
Marjan Japelj
SDS
15
Zdravko Železnik
SDS
16
Alojz Kos
SD
17
Janez Kikelj
SD
18
Jošt Cankar
Nova Slovenija
19 Boštjan Erčulj

Lista za lajf

20
Vid Drašček
DeSUS
21
Doman Blagojević
Zeleni Slovenije
22
Pavel Oblak
SLS
23 David Kastelic

Levica

24
Valerija Mojca Frank
SMC 
Sklici sej

Gradiva za seje

 

Krajevne skupnosti

KRAJEVNA SKUPNOST

ZAKONITI ZASTOPNIK

oz. PREDSEDNIK

BEVKE

Bevke 17,1358 Log

 

Jernej Lenarčič

 

BLATNA BREZOVICA

Bl.Brezovica 12,Vrhnika

Branko Skubic

 

DRENOV GRIČ-LESNO BRDO

Drenov Grič 25, Vrhnika

Pavel Oblak

 

LIGOJNA

Velika Ligojna 35, Vrhnika

Peter Kogovšek

 

PADEŽ POKOJIŠČE-ZAVRH

Pokojišče 17, 1353 Borovnic

Bojan Pelko

 

PODLIPA-SMREČJE

Smrečje 7, 1360 Vrhnika

Boštjan Jurjevčič 

 

SINJA GORICA

Sinja Gorica 999,Vrhnika

Andrej Matić

 

STARA VRHNIKA

Stara Vrhnika 107 A

Janez Krvina

 

VERD

Verd 100, Vrhnika

Tomaž Gorišek

 

VRHNIKA BREG

Tržaška c. 11, Vrhnika

 

Renata Struna

 

VRHNIKA CENTER

Tržaška c. 11, Vrhnika

Miran Garafolj

 

VRHNIKA VAS

Tržaška c. 11, Vrhnika

Mirko Turk

 

ZAPLANA

Zaplana 25,Vrhnika

 

Valerija Marinč

 

OBČINA VRHNIKA

Tržaška cesta 1, Vrhnika

ŽUPAN

Daniel Cukjati

 

Zakonodaja


Predpisi EU

Državni predpisi

Lokalni predpisi

Predlogi predpisov
     Povezava na državno zakonodajo

     Povezava na evropsko zakonodajo
     Povezava na predlagane občinske predpise


Seznam evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam evidenc:
Evidenca zaposlenih javnih uslužbencev
Centralni register prebivalstva za območje občine Vrhnika
Zbirka podatkov o vlagateljev vlog za znižanje plačil vrtca
Evidenca zavezancev za plačilo NUSZ
Evidenca upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Vrhnika
Evidenca koristnikov počitniške enote Čatež
Evidenca zavezancev za samoprispevek
Evidenca kupcev in dobaviteljev
Zbirka podatkov o prosilcih za subvencionirano najemnino
Zbirka podatkov o prosilcih za stanovanja
Zbirka podatkov o prejemnikih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi javnih razpisov
Zbirka podatkov o zavarovanjih na podlagi 21. točke 15. člena ZZZV ZZ
Zbirk podatkov o denarnih socialnih pomočeh
Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in članov Nadzornega odbora Občine Vrhnika
Zbirka osebnih podatkov – video nadzor


Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Prostorskih podatki LIDAR

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


- magnetogrami sej Občinskega sveta
- informacije o javnih naročilih
- informacije o prostorskem planuPredstavniki Občinskega sveta in lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov

VIZ Antonije Kucler
ravnateljica:                  Anita Čretnik

mandat ravnateljice traja do 30. 6. 2023

predstavniki:                 Marko Močnik (Levica)

                                    Mateja Dolamič (SDS)

                                    Jana Polanc (SDS)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.
 


Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika

direktor:                        Boštjan Koprivec

mandat direktorja traja do 13. 04. 2023

predstavniki:                 Mirjam Dominko (SDS)

                                    Borut Fefer (Povezujemo Vrhniko)

                                    Milan Selan (LRVP)

                                    Gvido Mravljak (SD)

                                    Boštjan Erčulj (predlog društev)

                                    Anita Čretnik (predlog društev)

 


Cankarjeva knjižnica Vrhnika

direktorica:                    Sonja Žakelj

mandat direktorice traja do 14. 1. 2021

predstavniki:                 David Kastelic (Levica)                                                                      

                                    Mirjam Suhadolnik (predstavnica uporabnikov)                                        

                                    Anže Grampovčan (LRVP)

                                    Lučka Kenk (Lista Povezujemo Vrhniko)   

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022 razen predstavnici uporabnikov.

 


Zdravstveni dom Vrhnika

direktor:                        Roman Strgar

mandat direktorja traja do      14.2.2023

predstavniki:                 Malovrh Jože (SDS)

                                    Vid Drašček (DeSUS)

                                    Nataša Grom (Lista Povezujemo Vrhniko)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
ravnateljica:                  mag. Polonca Šurca Gerdina

mandat ravnateljice traja do 14. 5. 2020

predstavniki:                 Barbara Sigulin (SLS)

                                    Nataša Jenko ( SMC)

                                    Matejka Zelenc (LRVP)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

ravnateljica:                  Darja Guzelj

mandat ravnateljice traja do 28. 2. 2020

predstavniki:                 Marjetka Podlipec (N.Si)

                                    Peter Kogovšek (Lista povezujemo Vrhniko)

                                    Vladimira Rančov (LRVP)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


Glasbena šola Vrhnika

ravnateljica:                  Dominka Naveršnik

mandat ravnatelja traja do 29. 4. 2023

predstavniki:                 Suzana Alič (SDS)                                           

                                    Marija Vodeb (LRVP)

                                    Slavka Štirn (SD)

Mandat predstavnikov ustanovitelja preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta, ki bo predvidoma decembra 2022.

 


Dom upokojencev Vrhnika

direktor:                       Milena Končina

mandat direktorja traja do

predstavnica:                Marija Kupec

mandat predstavnice traja do 17. 2. 2021

 

 


Center za socialno delo Vrhnika

direktorica:                    Andreja Rihter

mandat direktorice traja do   30. 06. 2021

predstavnik:                  Primož Jerina (N.Si)

mandat predstavnika traja štiri leta predvidoma do 25. 2. 2023

 


Krajinski park Ljubljansko barje

direktor:                        Janez Kastelic

predstavnik:                  Janko Skodlar (Lista Povezujemo Vrhniko)

mandat predstavnika traja do 13. 12. 2021

 

 


Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

direktorica:                    mag. Brigita Šen Kreže

mandat direktorice traja do  30. 11. 2019

predstavnika:                Mirko Antolović

                                    Roman Strgar

mandat predstavnikov traja do 7. 7. 2019

3. Opis načina dostopa do drugih IJZ

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

• Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

 

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete katerikoli brskalnik.

 

• Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

 

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 15. ure, srede od 8. do 12. ure, ter od 13. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure.

 

• Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

 

Na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).

 

• Opis delnega dostopa:

 

V skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


4. STROŠKOVNIK IN CENIK

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (fotokopija, elektronski zapis), skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Za posredovanje informacij javnega značaja vam lahko zaračunamo le materialne stroške, kadar le-ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4  0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

 


5. Najpogosteje zahtevane IJZ

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

- informacije o javnih naročilih

- informacije o prostorskem planu

- vloge in obrazci (http://arhiv.vrhnika.si/?m=pages&id=8)

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00