Emisije neprijetnega vonja na Vrhniki

POROČILO O OPRAVLJENIH PRVIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK NA IZPUSTU IZ BIOFILTRA KOMPOSTARNE ROSA V PODJETJU ROKS RECIKLIRANJE d.o.o. december 2014

Z A P I S N I K

Sestanka na temo »neprijeten vonj na Vrhniki«, ki je bil 4. 9. 2013, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Vrhnika.

PRISOTNI:
1. Matej Gasperič – MKO, Direktorat za okolje
2. Renata Struna – KS Vrhnika Breg
3. Pavel Caserman – KS Vrhnika Breg
4. Jure Jakopič – KS Vrhnika Breg
5. Boštjan Brodnik – Zlatica
6. Jure Rejc – Civilna iniciativa Vrtnarija – Zlatica
7. Jože Turk – KS Vrhnika Breg
8. Franc Mišič – član Občinskega sveta Občine Vrhnika
9. Matevž Caserman – član Občinskega sveta Občine Vrhnika
10. Vesna Kranjc – direktorica Občinske uprave Občine Vrhnika
11. Stojan Jakin – župan Občine Vrhnika
12. Gašper Tominc – Naš časopis

Predstavniki Civilne iniciative in sveta KS Vrhnika Breg so povedali, da je stanje v zvezi z neprijetnimi emisijami na Vrhniki, zlasti na območju Zlatice in Vrtnarije nevzdržno. Od letošnjega julija praktično smrdi vsak dan, ogroženo je življenje in zdravje občanov. Menijo, da je lokalna skupnost dolžna poskrbeti, da se emisije neprijetnega vonja prenehajo in da bodo občani lahko živeli v normalnih razmerah.

Župan, G. Stojan Jakin, se strinja, da se smrad pojavlja dnevno in da je dejansko nemogoče živeti v takšnih razmerah. Poudarja, da občina ni pasivna pri navedeni problematiki. Že večkrat je opozorila tako domnevne povzročitelje neprijetnega vonja kot inšpekcijo ter pristojno ministrstvo, da se v zvezi s tem ukrepa. Problem je, ker na območju Vrhnike deluje več gospodarskih družb, ki bi lahko bili domnevni povzročitelji neprijetnega vonja. Država nima sprejete Uredbe o dovoljenih emisijah neprijetnega vonja, ki bi bila podlaga za sankcioniranje kršiteljev oz. povzročiteljev neprijetnih emisij. S tem je inšpekciji za okolje RS tudi onemogočeno ugotavljanje kršitve in s tem posledično kaznovanje. Občina pa nima pristojnosti za ukrepanje v takšnih primerih.

Predstavnik MKO, G. Matej Gasperič iz Ministrstva za okolje, je izrazil zaskrbljenost, ker RS ne skrbi in nima predpisanih normativov za preprečevanje smradu. Sprašuje se, ali bi se lahko pritisnilo na kompostarne zaradi pogojev, ki so jih morali sprejeti ob nakupu kompostarne. Pozval je iniciativo, da naj piše ministru glede težav s smradom, saj jim bo to pomagalo v boju z lobisti, ki pritiskajo na ministra, da naj zniža normative za oddaljenost kompostarn od naselij. G. Matej Gasperič je opozoril tudi, da vlada v svoj program dela ni uvrstila sprejetje s strani župana navedene uredbe.

g. Pavel Caserman je izpostavil težavne razmere, v katerih so se znašli prebivalci Vrtnarije in Zlatice. Sprašuje se, ali se na odločevalce vrši politični in ekonomski pritisk, da ne uredijo tega perečega problema smradu. Izpostavil je lastno izkušnjo z inšpekcijskimi službami, ki so mu razložile, da na področju varovanja okolja ne obstajajo normativi, ki bi omejevali smrad ali predpisani načini meritve, ki bi smrad lahko izmerile. Strinja se z mnenjem inšpektorice, da "dokler se župan ne odloči, da je dovolj smradu, ne bo sprememb". V poletnih mesecih naj bi bilo stanje alarmantno, zračenje prostorov naj bi bilo zaradi močnega smradu onemogočeno in se sprašuje, ali si sploh lahko kako drugače pomaga.

g. Boštjan je izpostavil, da obstaja dvom, da kompostarna Saubermacher deluje v skladu z dovoljeno kapaciteto 10.000 ton in je povprašal, ali je ta kapaciteta mišljena letno ali mesečno.

g. Gasperič je pojasnil, da je ta količina mišljena letno, da pa je Saubermacher po njegovem vedenju na ARSO že naslovil prošnjo za povečanje dovoljene kapacitete na 20.000 ton letno. Ponovil je tudi problem podjetja Koto, kjer se ukvarjajo s podobnimi problemi.

Sestanku so se pridružili predstavniki Saubermacherja, JP KPV in Roksa, vendar so, zaradi nestrinjanja predstavnikov civilne iniciative in krajevne skuposti z njihovo udeležbo, sestanek tudi zapustili.

g. Matevž Caserman je izpostavil tudi dvom, da se kompostiranje izvaja v skladu s predpisano tehnologijo, da so razmerja mokre mase (pomij ali kuhinjskih odpadkov) znotraj dovoljenih deležev.

g. Gasperič je tudi dodal, da je možno, da so neustrezni zadrževalni časi, saj je pritisk kapitala lahko tako močan, da se pospešuje prelaganje in opravlja ročno merjenje aktivnosti biološke mase, pri čemer so možna "odstopanja" od digitalnega avtomatskega merjenja.
Kot primer prakse reševanja podobnega primera navaja, da se je MKO v primeru emisij družbe KOTO v Ljubljani odločilo, da bo financiralo pilotski projekt ugotavljanje emisij neprijetnega vonja po vzoru nemških smernic, ki naj bi ga za občino Ljubljano izvajal ZZV Maribor, financiralo pa ministrstvo za okolje in prostor. Uporabljene naj bi bile nemške olfaktorične metode (vohalci), ki sicer v slovenskem prostoru niso priznane, bodo pa dale jasno informacijo, ali bi določena industrija dobila dovoljenje v Nemčiji ali ne.Izrazil je tudi osebno mnenje, da je vlada črtala sprejetje dotične zakonodaje, ker je to individualna problematika posameznih občin, ki so zaradi kompostarn in bioplinarn bolj ogrožene, ni pa to vsesplošen slovenski problem.

Župan g. Jakin se z g. Gasperičem glede mnenja, da je to individualen problem občine, ni strinjal in je mnenja, da je polna odgovornost ministrstva, da vladi nemudoma predlaga sprejem aktov, ki bodo uredili omenjeno področje. Sprašuje se, ali bi se tudi Vrhnika lahko včlanila v pilotski projekt ali celo naredila svojega, znotraj katerega bi lahko preverili smrad z olfaktorično metodo.

g. Gasparič je na vprašanje prisotnih o ocenjeni vrednosti projekta odgovoril, da je pilotni projekt vreden približno 18.000€.

Predstavniki Civilne iniciative in sveta KS Vrhnika Breg so izpostavili, da je smrad kršenje Ustave republike Slovenije (72. člen), zato pozivajo župana občine Vrhnika g. Stojana Jakina in v nadaljevanju državo Slovenijo s pristojnimi organi k takojšnjim ukrepom, ki bi preprečili kratenje teh pravic.

Predstavniki ljudstva ostro nasprotujejo tudi spremembi zakonodaje, ki bi objekte, ki so vir smradu (kompostarne, komunalne čistilne naprave, odlagališča komunalnih odpadkov itn.), še bolj približala stanovanjskih naseljem.


G. župan je poskušal strniti razpravo v dva sklepa:

1. Izvede se olfaktorično meritev smradu na več lokacijah v občini Vrhnika po olfaktorični metodi, kot jo predpisujejo nemški standardi, dogovori se z ministrstvom za možnost financiranja tega projekta.

2. Pošlje se zahtevo na ministrstvo, kjer se zahteva, da ministrstvo s svojimi službami nemudoma pripravijo zakonodajo, ki bo podlaga za meritve smradu in dovoljene normative.


Sledila je splošna razprava, kjer se je več udeležencev izjasnilo o teh dveh sklepih.

V razpravi glede izvajalca olfaktoričnih meritev se predstavniki ljudstva ne strinjajo, da bi meritve opravljal ZZV Maribor, ampak Veterinarska fakulteta.


Po obsežni razpravi so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

1. Občina Vrhnika pridobi predračun za olfaktorične meritve (meritve za ugotavljanje smradu) s strani ZZV Maribor in Veterinarske fakultete terskupaj z MKO uskladi način in rok financiranja izvedbe meritev.Rok za realizacijo: 2 meseca.

2. Občina Vrhnika na MKO posreduje zahtevo za sprejem predpisov, ki bodo omogočili kaznovanje povzročiteljev neprijetnega vonja. V Evropi namreč obstaja nabor priporočil oz. predpisov, ki urejajo emisijo neprijetnega vonja. Rok za izvedbo: takoj.

3. Občina Vrhnika pozove pristojni inšpektorat Republike Slovenije, da ponovno pregleda ali domnevni povzročiteljici neprijetnega vonja (kompostarni na območju Vrhnika) upoštevata tehnologijo, predpise oz. izdano okoljevarstveno dovoljenje pri svojem delovanju in poslovanju. Rok za izvedbo: takoj.

4. Občina pisno pozove JP KPV, d.o.o. da preveri in prouči možnosti, ki bi pripomogle k zmanjšanju smradu in ostalih okolju neprijaznih izpustov v času do izgradnje nove čistilne naprave. Rok za izvedbo: takoj.

5. Občina pisno sporoči Agenciji RS za okolje RS, da se kompostarnama na Vrhniki zaradi pojavljanja emisij neprijetnega vonja ne dovoli povečevanja količin sprejema bioloških odpadkov.Rok za izvedbo: takoj.

6. Občina pridobi od Zdravstvenega doma Vrhnika odgovor ali je zaznano morebitno povečanje obolenj občanov z območja Vrtnarije in Zlatice.


Zapisala:
Vesna Kranjc
Direktorica OU Vrhnika
GRADIVO ZA 5. SEJO OBČINSKEGA SVETA Z DNE 14.4.2011


OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 354-45/2007(1-01)
Datum: 28.3.2011

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VHNIKA

ZADEVA: EMISIJE NEPRIJETNEGA VONJA NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA

PRAVNA PODLAGA: Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, 365/2009)

NAMEN: obravnava

POROČEVALCI:
Stojan Jakin, župan,
Vesna Kranjc, direktorica OU Vrhnika
Marko Kocjančič, direktor CRO, d.o.o.
Matjaž Rus, direktor ROKS, d.o.o.
predstavniki civilne iniciative


OBRAZLOŽITEV:

Občinski svet občine Vrhnika je na svojih zadnjih sejah, in sicer pod točko vprašanja in pobude svetnikov izpostavil problem pojavljanja emisije neprijetnega vonja na Vrhniki domnevno zaradi delovanja dveh kompostarn: komposarna podjetja ROKS, d.o.o. na Stari Vrhniki in kompostarna Centra za ravnanje z odpadki, d.o.o. na Tojnicah. V zvezi s tem je bila ustanovljena tudi civilna iniciativa, ki je na občino Vrhnika naslovila dopis »Zahteva za takojšnjo odpravo smradu na Območju Vrtnarije in Zlatice z dne 15/2-2011 (ki so ga svetniki že prejeli) in županu ter direktorici OU ob prisotnosti novinarja zročila 472 podpisov občanov, ki želijo, da se neprijeten vonj na Vrhniki preneha. Občina Vrhnika se je že večkrat izrekla, da so za nadzor in delovanje kompostarn pristojne Inšpekcijske službe, ki nadzirajo pravilnost in zakonitost delovanja kompostarn, zlasti Inšpekcija Ministrstva za okolje in prostor. To izhaja tudi iz dopisov, ki jih je občina pridobila na podlagi zastavljenih vprašanj pristojnim inštitucijam (priloga 1). Z namenom aktivnejšega ukrepanja je Občina Vrhnika na Inšpektorat naslovila dopis (priloga 2), na katerega je bil prejet odgovor (priloga 3). Prav tako je bil na Ministrstvo za okolje in prostor naslovljen dopis (priloga 4), v katerem se naslovni organ prosi za pojasnitev v kakšni fazi je sprejetje Uredbe o emisiji vonja.
Tudi na vodstvo obeh kompostarn je bilo naslovljenih več pisanj (npr. priloga 5) v zvezi s prošnjo o pojasnitvi poslovanja in ustreznih dovoljenj, še zlasti po prejemu dopisa inšpekcijske službe. Pridobljeni so bili odgovori, ki jih v prilogi dostavljamo (priloga 6 in priloga 7- bo dostavljena naknadno).

Na Občini Vrhnika je bil organiziran tudi sestanek z lastniki in vodstvom CRO, d.o.o., zaradi obveznosti izpolnitve pogodbe o prodaji poslovnih deležev. Zapisnik sestanka v prilogi dostavljamo (priloga 8).
Prav tako je bil na Občini organiziran sestanek s predstavniki civilne iniciative, na katerem so bili predlagani in usklajeni določeni ukrepi, in sicer:

- Župan in Občina Vrhnika podpirata Civilno iniciativo Vrtnarija Zlatica v njenih ciljih trajne odprave smradu,
- odločnejša akcija Občine Vrhnika in uporaba vseh možnih instrumentov reševanja problematike smradu na Vrhniki,
- župan bo na naslednjo sejo občinskega sveta povabil tudi člane civilne iniciative, predstavnika Roks in predstavnika CRO,
- eden od sklepov občinskega sveta bi lahko bila tudi pobuda organizacije javne tribune, kjer naj se javnosti predstavita obe kompostarni, podata celovit pogled na kompostiranje in vpliv na okolje,
- Občina Vrhnika naj na enem mestu pripravi informacije glede reševanja smradu na Vrhniki,
- Občina Vrhnika pripravi dopis za avstrijske lastnike CRO, in sicer Saubermacher AG Graz.

Občina Vrhnika je problematiko širjenja neprijetnega vonja na občinskem svetu pod točko vprašanja in pobude obravnavala večkrat že v predhodnem mandatu. Posebna točka na predmetno temo na dnevnem redu pa je bila na 28. Seji, dne 15/4-2010. Sprejeti so bili sklepi, ki so bili devetnajstega aprila 2010 družbi CRO, d.o.o. in Saubermacher, d.d. tudi dostavljeni (priloga 9).

Sklepi od točke 1. do točke 4. so bili po besedah vodstva in lastnikov v celoti realizirani, sklepa iz točke 5. pa je nemogoče izvršiti, ker vsebina ni natančno določena. Priložen je odgovor družbe Saubermacher, d.d. po posredovanju sklepov (priloga 10).
Ob sprejemanju Odloka o javnem redu in miru je bila s strani svetnikov v prejšnjem mandatu podana pobuda, da se prepoved širjenja neprijetnega vonja vključi v Odlok o varstvu javnega reda in miru in se širjenje neprijetnih emisij rešuje preko občinskih inšpekcijskih služb. V zvezi s tem je bilo z MOP pisno pojasnjeno, da je predmetno področje v pristojnosti državnih organov in da tematika ne more biti urejena v občinskih odlokih.

Glede na navedeno Občinskemu svetu OS predlagamo, da opravi razpravo na temo delovanja kompostarn na Vrhniki s poudarkom na povzročanju neprijetnosti občanom vse pa z namenom iskanja rešitve nastale problematike. Zaradi rešitve nastale problematike so povabljeni tako predstavniki civilne iniciative kot predstavniki obeh na Vrhniki delujočih komposarn, da odgovorijo na posamezna vprašanja in pojasnijo okoliščine konkretnega primera.
S strani člana OS OV je bilo na občino dostavljenih več dokumentov inšpekcijskih služb, ki se nanašajo na delovanje obeh kompostarn in ki so bili pridobljeni kot informacija javnega značaja iz Inšpektorata za okolje in prostor (priloga 11).

PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRHNIKA:

Članom občinskega sveta Občine Vrhnika se predlaga, da sprejmejo naslednje:

SKLEPE:

Občinska uprava Občine Vrhnika je dolžna nemudoma obvestiti CRO, d.o.o., Saubermacher, d.d., in ROKS, d.o.o. z zahtevami Občinskega sveta Občine Vrhnika, da:

1. izvedejo vse možne ukrepe za prenehanje emisije smradu iz kompostarn in o izvedenih ukrepih obvestijo Občinski svet Občine Vrhnika;
2. si pridobijo vsa potrebna dovoljenja za delovanje kompostarn v območju občine Vrhnika. V nasprotnem primeru popolnoma ustavijo delovanje.
3. Saubermacher, d.d. kot kupec centra za ravnanje z odpadki je dolžan izpolniti obveznosti iz Pogodbe o prodaji poslovnih deležev CRO Vrhnika, d.o.o., z dne 31/8-2007.
4. CRO, d.o.o. in ROKS, d.o.o. sta dolžni obveščati občino Vrhnika o ukrepih za pridobitev dovoljenja za obratovanje, ki jih občina objavi na spletni strani pod posebno rubriko.
5. CRO, d.o.o. in ROKS, d.o.o. sta po pridobitvi dovoljenj in pričetku obratovanja dolžni izvesti standardne meritve smradu na svoje stroške na izvoru in bližjih naseljih in jih predložiti občinskemu svetu občine Vrhnika.
6. Občina Vrhnika predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da pospeši postopek sprejemanja Uredbe o emisiji vonja, ki je bila septembra 2009 v javni obravnavi.
7. Občina Vrhnika sprotno na spletni strani objavlja problematiko in način reševanja emisije neprijetnega vonja na Vrhniki.

Župan:
STOJAN JAKIN,univ.dipl.inž.grad.
Obvestilo ROKS recikliranje d.o.o., Kamnogoriška 6, 1000 Ljubljana, z dne 18. 5. 2010

ROKS recikliranje d.o.o.
Kamnogoriška 6
1000 Ljubljana
tel. 01 5191 205
041 666 115

Obvestilo

Upravljavec Kompostarne Rosa, Stara Vrhnika 95 A, sporoča, da se bo od 18. 5. 2011 dalje pričelo preizkušanje posodobljene opreme za odsesovanje in filtriranje odpadnega zraka v halah za predelavo bioloških odpadkov.

V ta namen se bo v hale namestila določena količina biološko razgradljivih odpadkov, da se bo med njihovim procesiranjem lahko vzpostavila mikroklima, potrebna za zagon in delovanje novozgrajenega biofiltra.

Opisani postopek je nujen za zaključek investicije, ki smo jo pričeli v marcu 2011.

Ker delovanje biofiltra temelji izključno na bioloških procesih (razrast mikroorganizmov, ki prečiščujejo odpadni zrak) ne moremo natančno napovedati kdaj se bo preizkus zaključil.

Hvaležni bomo za vsako informacijo iz okolice kompostarne glede spremembe kakovsti zraka, saj bomo na ta način lažje stestirali napravo.

V kolikor bodo te informacije prispele do Vas, prosimo, da nas z njimi seznanite.Direktor ROKS recikliranje d.o.o.

Matjaž RUS

priloga 1 - Odgovor inšpektorice svetnice za okolje
priloga 2 - Prijava Inšpektoratu RS za okolje in prostor
priloga 3 - Odgovor Inšpektorata RS za okolje in prostor 
priloga 4 - Vprašanje o terminu sprejema Uredne o emisiji vonja 
priloga 5 - Poziv CRO-ju za pojasnitev pridobivanja dovoljenj
priloga 6 - Pojasnilo o poslovanju Roks-a
priloga 8 - Zapisnik sestanka z dne 14.2.2011 (Občina Vrhnika, Saubermacher, CRO)
priloga 9 - Sklepi UO Občine Vrhnika v zvezi z delovanjem kompostarne CRO d.o.o.
priloga 10 - Saubermacher - odgovor na sklepe UO Občine Vrhnika
priloga 11 - Dokumenti Inšpektorata RS za okolje in prostor


Roks recikliranje - poročilo glede uresničevanja sklepov Občinskega sveta z dne 14.4.2011


Poziv Civilne iniciative Vrtnarija – Zlatica k ukrepanju, zahteva za pripravo celovitega poročila o izpustih smradnih emisij vseh potencijalnih onesnaževalcev na širšem območju Vrtnarije in Zlatice z dne 19. 6. 2011 ter odgovori Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.in Kemis d.o.o.


RACI - Poročilo o učinkovitosti biofiltra kompostarne "Rosa" - Roks recikliranje d.o.o.

Prvi dve strani Odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov kompostarne "Rosa" - Roks recikliranje d.o.o.

Odgovor Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri obratovanju kompostarn

Dopis Roks recikliranje d.o.o. - dopis s katerim želijo razjasniti in zaključiti razpravo o smradu iz kompostarn na Vrhniki
 KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00