Organi občine
Župan

Župan Občine Vrhnika
Daniel Cukjati, prof. šp. vzg.
Tajništvo župana: 01/755-54-12
E-mail: zupan.obcina@vrhnika.si

 
Delovno področje župana

predstavlja in zastopa občino,

predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,

izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,

skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,

  sklepa pravne posle o ravnanju s stvarnim premoženjem, skladno z zakonom,

odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja, skladno z zakonom,

- odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,

predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi; za te naloge lahko župan pooblasti direktorja občinske uprave,

imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot,

skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic, imenuje in razrešuje vodje organa skupne občinske uprave,

usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

o izvrševanju odločitev in sklepov občinskega sveta poroča občinskemu svetu po potrebi in na zahtevo občinskega sveta,

vodi in organizira protokol občine,

  izvaja naloge, za katere ga pooblasti občinski svet in

   opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta statut.KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00