Občinska uprava

Oddelek za finance

Organi občine
Občinska uprava
Oddelek za finance

Vodja Oddelka za finance
Maja Kogovšek, dipl. ekon.

telefon: 01/755 54 34
faks 01/750 51 58
e-pošta: maja.kogovsek@vrhnika.si

Tržaška 1, 1. nadstropje
 
Delovno področje Oddelka za finance:

-pripravljanje proračuna in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;

-pripravljanje finančnih poročil in zaključnega računa proračuna;

-zagotavljanje strokovne pomoči občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;

-opravljanje finančno-knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun

-spremljanje, analiziranje in oblikovanje cen iz pristojnosti občine in dajanje mnenj k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;

-spremljanje in analiziranje davkov iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravljanje strokovnih podlag za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;

-pripravljanje premoženjske bilance občine;

-vodenje postopkov prisilne izterjave;

-skrb za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev;

-upravljanje z likvidnostnimi sredstvi na enotnem zakladniškem računu občine;

-pripravljanje podlag za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodenje vseh potrebnih evidenc;

-opravljanje drugih nalog, ki sodijo v to področje.
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00