Občinska uprava

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Organi občine
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Vodja Oddelka za družbene

dejavnosti in gospodarstvo

mag. Matej Černetič

 

telefon: 01/755 54 27

faks 01/750 51 58

e-pošta:

matej.cernetic@vrhnika.si

 

Tržaška 1, 1. nadstropje
 
Delovno področje Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo:


a) področje družbenih dejavnosti:

-izvajanje upravnih, strokovnih in drugih nalog v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih in drugih služb ter zavodov s področja predšolskega varstva, osnovnega šolstva, kulture, športa, zdravstva in socialnega skrbstva;

-pripravljanje razvojnih usmeritve in razvojnih programov na različnih področjih družbenih dejavnosti;

-skrb za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;

-izvajanje nalog, ki se nanašajo na delo z mladimi, štipendiranje, izobraževanje odraslih, zaposlovanje, zdravstveno zavarovanje, pripravlja in izvaja programe javnih del;

-skrbi za promocijo ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine;

-opravljanje drugih strokovnih in upravnih nalog, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti;

 

b) področje stanovanjskih zadev:

-upravljanje in vzdrževanje poslovnih stavb, poslovnih prostorov, stanovanj in drugih zgradb v lasti občine;

-vodenje evidence najemnih pogodb za poslovne stavbe in prostore ter stanovanja;

-vodenje registra stanovanj;

-vodenje registra pogodb o upravljanju večstanovanjskih hiš in skupnih funkcionalnih zemljišč ter upravnikov;

-administrativno-strokovna opravila za svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Občini Vrhnika;

-izdajanje soglasij za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju, odločb o ugotovitvi, da šteje stavba oziroma prostor za poslovno in odločb o znižanju neprofitne najemnine;

-izvajanje in vodenje razpisov za oddajanje poslovnih stavb in prostorov ter stanovanj v najem s poudarkom na dodeljevanju socialnih stanovanj v najem;

-spremljanje povprečne višine najemnin po kategorijah, vrstah in lokaciji stanovanj;

-pripravlja strategije občine na področju zagotavljanja socialnih stanovanj.

 

c) področje gospodarstva:

-pripravljanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in malega gospodarstva;

-spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini;

-skrbi za spodbujanje razvoja kmetijstva in turizma ter dopolnilnih dejavnosti;

-nudenje pomoči nosilcem razvoja kmetijstva in turizma;

-sodelovanje pri promociji turistične danosti občine;

-organiziranje, sodelovanje in nudenje pomoči pri organizaciji turističnih prireditev;

-izdajanje odločb o dovolitvi izvajanja avto-taksi prevozov, o obratovalnem času gostinskih lokalov, o opravljanju gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, mnenja o dovolitvi razširitve ponudbe turistične kmetije ter soglasja za prodajo blaga

-potrjevanje tržnega reda tržnic;

-opravljanje drugih strokovnih in upravnih nalog, ki sodijo v to področje.

 

d) področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in civilne obrambe:

-izvajanje strokovnih in tehničnih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (področje civilne zaščite, reševanja, požarne varnosti) in civilne obrambe;

-druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje;

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00