Občinska uprava

Oddelek za prostor

Organi občine
Občinska uprava
Oddelek za prostor

Vodja oddelka prostor

Bernard Kogovšek, u.d.i.s.

 

faks 01/750 51 58

telefon: 755 54 43

e-pošta: bernard.kogovsek@vrhnika.si

 

Cankarjev trg 11

 
Delovno področje Oddelka za prostor:
 

-pripravljanje programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravljanje smernic za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;

-pripravljanje prostorskih aktov občine;

-urejanje in hranjenje lokacijskih dokumentacij;

-izdajanje lokacijskih informacij;

-uveljavljanje predkupne pravice na nezazidanih stavbnih zemljiščih ter izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica;

-vodenje evidenc posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;

-vodenje vse vrst evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze;

-nudenje strokovne pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;

-sodelovanje v geodetskih postopkih, ki se nanašajo na izmero grajenega javnega dobra;

-sodelovanje v postopkih zakoličbe objektov,

-izvajanje občinske geodetske službe;

-opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00