Občinska uprava

Oddelek za okolje in komunalo

Organi občine
Občinska uprava
Oddelek za okolje in komunalo

Vodja Oddelka za

okolje in komunalo

Janez Jelovšek, dipl. inž. grad.

 

telefon: 755 54 40

faks 01/750 51 58

e-pošta:

janez.jelovsek@vrhnika.si

 

Cankarjev trg 11
 

Delovno področje Oddelka za okolje in komunalo:

a) področje varstva okolja:

-pripravljanje programov varstva okolja, operativnih programov in študij ranljivosti okolja za območje občine;

-pripravljanje sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrb za njihovo izvedbo;

-opravljanje drugih upravnih nalog varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;

-opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to področje.

 

b) na področju komunalnih dejavnosti:

-pripravljanje strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;

-izdelovanje programov razvoja gospodarskih javnih služb, skrb za njihovo izvajanje in izvajanje nadzora nad njihovim izvajanjem;

-gradnja vodovoda, občinskih cest drugega ranga, avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, kanalizacije in drugega infrastrukturnega omrežja;

-pripravljanje projektov in investicijskih programov in opravljanje nadzora nad investicijami;

-skrb za opremljanje stavbnih zemljišč za potrebe investitorjev;

-pripravljanje investicijskih programov za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo;

-vodenje evidenc o javnih in občinskih cestah ter objektih na njih;

-vodenje katastra komunalnih naprav;

-izdajanje odločb o odmeri komunalnega prispevka;

-vodenje banke cestnih podatkov;

-spremljanje in dopolnjevanje kategorizacije občinskih cest;

-vodenje postopkov v zvezi z vzpostavitvijo, ukinitvijo in statusom grajenega javnega dobra ter vpisom le-tega v zemljiško knjigo;

-pripravljanje strokovnih podlag za razlastitev;

-skrb za varnost cestnega prometa;

-izvajanje strokovnih opravil v zvezi z javnimi naročili.

-predlaganje vpisa lastninske pravice občine v zemljiško knjigo za nezazidana stavbna zemljišča;

-pripravljanje strokovnih podlag za prodajo, menjavo in oddajanje stavbnih zemljišč;

-pridobivanje, prodajanje, menjavanje in oddajanje zemljišč za gradnjo;

-opravljanje drugih nalog na tem področju.

 KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00