Doživljajsko razstavišče Ljubljanica


Število ogledov:Projekt doživljajsko razstavišče Ljubljanica


Ljubljanica River Experience and Exhibition Site

Slikovno in filmsko gradivo

NOVO!

Povezava na internetno stran razstavišča Moja Ljubljanica

Dokumenti

facebook

Projekt doživljajsko razstavišče Ljubljanica

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Naslov projekta: Doživljajsko razstavišče Ljubljanica
Akronim projekta: Ljubljanica
Program: Finančni mehanizem EGP 2009–2014
Področja razpisa v sklopu B: Kulturna dediščina


2. POVZETEK PROJEKTA

Reka Ljubljanica je poleg naravnih znamenitosti pomembna predvsem zaradi bogate kulturne dediščine. Struga reke med Vrhniko in Ljubljano sodi po številčnosti, kvaliteti in znanstveni izpovednosti najdb med najpomembnejše in hkrati najbolj ogroženekulturne spomenike v Sloveniji. V brežino struge pri Verdu je še vedno ujeta edinstvena rimska tovorna ladja iz 1. stoletja, ki ji zaradi spodjedanja neutrjene brežine grozi uničenje. Z izvedbo projekta bomo zaščitili najbolj ogrožene dele spomenika z dolgoročnimi učinki na varovanje, ohranjanje in prezentacijo ter ustvarili pogoje za bistveno večjo dostopnost do kulturne in naravne dediščine porečja Ljubljanice. Z interaktivnim in doživljajskimrazstaviščem v središču Vrhnike bomo nagovorili širšo javnost in ranljive skupine, jih spodbudilik aktivnemu sodelovanju in razvijanju skupne odgovornosti za dediščinoter vzpostavili temelje za razvoj turističnih dejavnosti, kreativnih industrij in oživitev starih obrti in lokalnih tradicij. S programsko shemo bomo omrežili širši prostor porečja Ljubljanicein ustvarili sinergične učinke med kulturno in naravno dediščino. Prijavljen projekt pomeni izgradnjo učinkovite platforme za izvedbo celovite revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike in širše regije v prihodnosti.

3. OPIS PROJEKTA

Utemeljitev projekta

Utemeljitev projekta in prikaz problematike
Struga reke Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano sodi zaradi številčnosti, kvalitete in znanstvene izpovednosti najdb med najpomembnejša in hkrati najbolj ogrožena arheološka najdišča v Sloveniji. Za kulturni spomenik državnega pomena je razglašen vodni tok reke Ljubljanice in Male Ljubljanice z obrežji od izvirov v Močilniku in Retovju do razvodja Ljubljanice in Gruberjevega kanala na Špici v Ljubljani. Spomeniku pripada še del reke Ljubije na Vrhniki do sotočja z Ljubljanico ter razširjeno območje spomenika med Kaminom pri Bevkah in ledino Livada pri Podpeči.Doslej je bilo v strugi Ljubljanice in njenih pritokih odkritih že preko 8000 predmetov iz različnih časovnih obdobij. V brežino struge pri Verdu je še vedno ujeta edinstvena rimska tovorna ladja iz 1. stoletja. Skrivnostna reka in njeni nepojasnjeni pojavi so bili v preteklosti navdih številnim mitom in legendam, kot prepoznavna veduta pokrajine in mest je tudi pogost motiv umetniških upodobitev. V obdobjih prvih poselitev je služila predvsem za hitro in varno komunikacijo, po izgradnji cest in železnice ter obsežne urbanizacije pa je prevzela vlogo priročnega odpadnega kanala.
Kulturni spomenik je trenutno najbolj ogrožen na območju Verda, kjer zaradi spodjedanja neutrjene brežine grozi uničenje dvema ploviloma iz rimskega obdobja. Ker gre v obeh primerih za izjemno redke ostanke iz močno degradiranih materialov arheološkega mokrega lesa, ki se ohranijo izključno v mokrem okolju, bi bila škoda ob morebitnem uničenju neprecenljiva. Zaščita tovrstnih spomenikov je zelo kompleksna, večji problem pa predstavlja še velika dimenzija objektov in zahtevna podvodna dela. V neposredni bližini rimske ladje je bila odkrita tudi najstarejša lesena konica na svetu, stara okoli 40 000 let.
Območje porečja Ljubljanice ima izjemen potencial na področju kulturne in naravne dediščine, dostopnost do nje pa je parcialna in premalo izkoriščena. Posamezne dejavnosti in projekti, ki so bili izvedeni v preteklem obdobju, so preveč razpršeni in nepovezani. Prav tako je zaznati pomanjkanje dolgoročnih usmeritev, ki temeljijo na strokovnosti in temeljnem poslanstvu ohranjanja dediščine za bodoče generacije ter kvalitetne prezentacije za lokalne prebivalce in turiste, ki bi posledično pripomogle k razvoju regije in kvalitetnejšemu življenju lokalnih prebivalcev, hkrati pa bi spodbudile razvoj turistične dejavnosti in drugih storitvenih dejavnosti. Trend zadnjega desetletja nakazuje obsežno priseljevanje v ljubljanske primestne občine z dnevnimi migracijami v prestolnico ter konstantno povečevanje turističnega obiska, ki pa je omejen na kratek obisk uveljavljenih turističnih destinacij s pretežno vodenimi skupinami. Prav pomanjkanje kompleksnejše ponudbe za različne ciljne publike z mreženjem posameznih vsebin onemogoča daljše zadrževanje obiskovalcev na tem območju, novo nastala poselitev pa spreminja kraje z bogato tradicijo v spalna naselja prestolnice. Ozaveščanje lokalne javnosti s posebnim poudarkom na vzgoji in izobraževanju ter kvalitetnemu preživljanju prostega časa je zato predpogoj za krepitev identitete kraja, hkrati pa odpira nove možnosti za razvoj turizma ter oživljanja starih obrti in lokalnih tradicij. Omogoča tudi kvalitetnejše varovanje in ohranjanje dediščine kot lastne vrednote in potenciala za bodoče generacije.
Prepoznavnost Vrhnike je danes razpršena med več tradicij, med katerimi izstopajo Argonavti (mit), Ivan Cankar (rojstni kraj pisatelja), izviri Ljubljanice (Bistra, Močilnik) in industrializacija po drugi svetovni vojni (IUV, LIKO,..). Ljubljanica kot edini tovrstni spomenik naravne in kulturne dediščine državnega pomena v Sloveniji, z edinstveno in široko paleto potencialov (reka sedmerih imen, kraški svet, Ljubljansko barje, podvodna arheologija, razvoj mesta skozi različna zgodovinska obdobja kot posledica prehodnosti prostora in komunikacij po Ljubljanici,…) je popolnoma zanemarjena, hkrati pa združuje vse zgoraj omenjene podobe trenutne prepoznavnosti.Lega Vrhnike in njen potencial sta optimalna dejavnika za razvoj turizma v najširšem pomenu besede: na sredini poti med dvema najbolj obiskanima turističnima destinacijama (Postojnska jama in Ljubljana), vpeta med vse tri spomenike, ki so razglašeni na svetovni seznam dediščine UNESCO (Škocjanske jame, Idrija, Ljubljansko barje – kolišča) in potencialom, da to postane tudi sama (Ljubljanica) ter obsežnimi infrastrukturnimi možnostmi za razvoj turizma ob glavni avtocestni povezavi s katerimi je omogočena tudi revitalizacija degradiranih območij, ki so posledica propada večjih industrijskih obratov in posledično trajnostni razvoj kraja in širšega zaledja.
Zaščita dediščine brez revitalizacije, ki je usmerjena v sodobne in aktualne tokove vsakdanjega življenja, je nesmiselna in vodi v nadaljnje propadanje, zato je upoštevanje dostopnosti do dediščine skozi različne metode komuniciranja ključnega pomena pri prijavljenem projektu. Poseben poudarek je namenjen sinergiji naravne in kulturne dediščine, ki predstavlja dodaten potencial za širjenje dostopnosti.

Prispevek projekta k reševanju problematike
Projekt obsega prvo fazo širšega in celovitega projekta revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike, katerega temeljni cilj je varovanje, ohranjanje, prezentacijain maksimalna dostopnost do dediščine z dolgoročnimi učinki na družbeni in trajnostni razvoj v lokalnem, nacionalnem in svetovnem kontekstu ter kvalitetna ponudba za prebivalce kraja ter domače in tuje obiskovalce.
S prijavljenim projektom rešujemo najbolj akutno ogroženost edinstvenega spomenika v Sloveniji, ki mu zaradi lege, stopnje degradacije in vrste materiala grozi uničenje. Na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav in projekta za sanacijo desne brežine Ljubljanice bomo izvedli zaščitorimske ladje, ki se po kulturnovarstvenih smernicah ohranja in situ ter premestitev ostankov čolna – deblaka, ki ga bomo dvignili iz ogrožene lokacije ter zaščitili z aktivno konservacijo in mikroklimatsko komoro, kar bo poleg ohranjanja omogočilo tudi razstavljanje objekta. S sanacijo brežine bomo dolgoročno zaščitili kulturni spomenik v širšem območju, hkrati pa preprečili potencialno uničenje rimske ladje in ekološko katastrofo ob možni porušitvi brežine in izlitju vode iz enega od ribnikov opuščenih glinokopov na Verdu v Ljubljanico. Na podlagi testnih rezultatov bomo s pilotnim projektom rednega monitoringa, vzorčenja in analiz spremljali mikrobiološke in fizikalno-kemijske vplive okolja na rimsko ladjo v Ljubljanici in vzorce lesa v depozitoriju. Dobljeni rezultati bodo namenjeni spremljanju stanja rimske ladje in situ in ustvarjanju možnosti za trajno hranjenje najbolj ogroženih spomenikov iz mokrega lesa v depozitoriju ter pripravi standardov za upravljanje tovrstne dediščine.
Poleg prioritetne zaščite najbolj ogroženega delaspomenika, bomo v projektu največjo pozornost namenili dostopnosti do kulturne in naravne dediščine, mreženju v širšem prostoru ter oživljanju degradiranih območij, ki poleg revitalizacije prinašajo še dodaten potencial za širjenje dejavnosti (razvoj turističnih dejavnosti, kreativnih industrij, storitvenih dejavnosti,programov za robne in ranljive skupine, vzgojno in izobraževalno dejavnost za mlade in starejše, oživitev tradicionalnih obrti in nesnovne dediščine, znanstveno raziskovalno dejavnost ter posledično omogočili gospodarski razvoj in nova delovna mesta). S tem bodo omogočeni tudi pogoji za kvalitetnejše varovanje in ohranjanje kulturnega spomenika za bodoče generacije.
Doživljajsko razstavišče Ljubljanica bo umeščeno v središče Vrhnike, saj neposredna lokacija kulturnega spomenika ni primerna (reka, naravovarstveno območje, infrastruktura) in ne omogoča dostopnosti za najširšo javnost. Objekt, ki je namenjen kulturnim in izobraževalnim programom, je že v fazi energetske sanacije, zato so stroški izvedbe bistveno nižji in obsegajo izključno vlaganje v prostor za potrebe razstave. Kompleksna vsebina razvoja vrhniškega prostora iz perspektive reke Ljubljanice bo predstavljena nivojsko in večplastno za različne ciljne publike. Poseben poudarek bo namenjen dinamiki ogleda (slika, zvok, taktili, interakcija, svetlobni in vodni efekti) in sodobnim muzeološkim standardom. Izkušnja obiskovalca bo večplastna in abstraktno uokvirja tri svetove, ki jih definira prostor reke, kot nosilne gradnike razstave: svet spodaj (podvodni svet, podzemni svet krasa, prostor arheologije, prostor neznanega); svet gladine (nivo vmes, prehajanje iz enega sveta v drugega, ravnina/tok vode - tok časa); svet zgoraj (svet ob reki, svet ljudi, svet znanega).
Z izvedbo prijavljenega projekta se bomo bistveno približali zadanim ciljem celovitega projekta revitalizacije kulturne in naravne dediščine:
- Zaščiten, obnovljen in kvalitetno upravljan edinstveni kulturni spomenik državnega pomena.
- Prepoznavna celostna podoba spomenika, ki zagotavlja usmeritev v trajnostni razvoj in omogoča izdelavo dolgoročnih strategij s področja varovanja in ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter njihovo prezentacijo in popularizacijo za najširšo domačo in tujo javnost.
- Povečana dostopnost do kulturne in naravne dediščine ter ustvarjen potencial za izobraževalne, vzgojne, prostočasne in turistične dejavnosti, za razvoj kreativnih industrij, ohranjanje starih obrti in nesnovne dediščine ter s tem zvišana kvaliteta življenja v mestu in širši regiji ter ustvarjena nova delovna mesta.
- Vzpostavljena povezava med dvema najbolj obiskanima turističnima destinacijama v Sloveniji (Postojna – Ljubljana) in omrežene lokacije v porečju Ljubljanice s kvalitetno, interaktivno in doživljajsko točko v središču Vrhnike. Dopolnjena ponudba prestolnice in omogočeno daljše bivanje turistovna Vrhniki.
- Revitalizirano degradirano urbano območje, ki je zaradi razvojnih gibanj zapuščeno in zaostalo v razvoju.
Z izvedbo projekta Doživljajsko razstavišče Ljubljanica bomo ustvarili učinkovito platformo za realizacijo ostalih faz celovitega projekta v prihodnosti.
Bilateralno sodelovanje z eno od partneric EGP smo načrtovali z raziskovalci Norgesteknisk-naturvitenskapeligeuniversitet in NTNU Vitenskapsmuseet iz Norveške, ki se v sklopu mednarodnega projekta RAAR (2003–2050) ukvarjajo z ohranjanjem in premeščanjem spomenikov iz mokrega lesa v morskem okolju. Zaradi kratkega prijavnega roka se žal niso pozitivno odzvali. Ker prijavljen projekt načrtuje zelo specifične posege (delno pilotne tudi v svetovnem merilu), bi vsako drugo sodelovanje v tej fazi pomenilo zgolj formalnost, zato se zanj nismo odločili.

Cilji projekta

Splošni cilj projekta
Kulturna dediščina obnovljena, restavrirana in zaščitena.


Specifični cilji

Eden od specifičnih ciljev projekta je vzpostavitev sinergičnih učinkovin povečana dostopnost do kulturne in naravne dediščine kot celote. S tem bo omogočena večja prepoznavnost dediščine širše regije domačim in tujim obiskovalcem. Porečje Ljubljanice je javnosti manj znano predvsem v kraškem svetu (ponikalnica), nekoliko bolj znani so izviri na Močilniku in Retovju. Bogato kulturno dediščino (UNESCO – kolišča, Nauportus, …) dopolnjuje tudi naravna dediščina Ljubljanskega barja (Natura 2000, Krajinski park).
Specifični cilj predstavlja iskanje dolgoročnih rešitev na področju zaščite in ohranjanja dediščine iz mokrega lesa zmonitoringi in analizami mikrobioloških in fizikalno-kemijskih dejavnikov okolja. V projektu se poleg akutnega reševanja najbolj ogrožene dediščine v strugi Ljubljanice vzpostavlja trajnostni sistem hranjenja v mokrem okolju (premestitev / depozitorij), ki bo bistveno pripomogel k večjim možnostim za dostopnost do dediščine tudi bodočim generacijam.
Specifični cilj predstavlja tudi dostopnost do kulturne dediščine, ki je bila pridobljena s postopkom abolicije in izvira iz struge Ljubljanice. Namen abolicije je bil poleg dokumentiranja in pravilnega hranjenja predmetov, tudi čim hitrejša dostopnost do te dediščine. V doživljajskem razstavišču bodo razstavljeni in interpretirani številni tovrstni predmeti.

Ciljne skupine
Vsi rezultati projekta so namenjeni najširši javnosti, z iskanjem dolgoročnih rešitev pa želimo doseči predvsem trajnostne učinke, ki bodo omogočili dostopnost do dediščine tudi bodočim generacijam. Ozaveščanje lokalne javnosti je ena od temeljnih nalog projekta. Z vsebinami in programi, ki segajo v širše območje porečja Ljubljanice ustvarjamo potencial za razvoj turizma in širjenje ciljnih publik. Osrednja informacijska točka z doživljajskim razstaviščem je namenjena prevladujočim in robnim ciljnim publikam, ki jih želimo spodbuditi k aktivnemu sodelovanju in načrtnemu razvijanju skupne odgovornosti za dediščino. S povezovanjem strokovnjakov in vključevanjem laične javnosti ter mreženjem kakovostnih programov bomo vzpostavili izmenjavo znanja in spretnosti, vrednot in pogledov ter dolgoročno povezovanje v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. Z različnimi metodami komuniciranja (interakcije, sodobne tehnologije, taktili, atraktivni vodni elementi, eksperimentalne delavnice, programi, dogodki) bomo nagovarjali posamezne starostne in interesne skupine. Posebna pozornost bo s prilagojeno opremo in aktivnim vključevanjem namenjena ranljivim skupinam in obiskovalcem s posebnimi potrebami. Rezultati zaščite spomenika in analiz bodo dostopne že v času trajanja projekta tako strokovni kot tudi laični javnosti.

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Prijavitelj
Naziv institucije: OBČINA VRHNIKA
Status: pravna oseba javnega prava
Naslov: Tržaška cesta 1
Poštna številka: 1360
Kraj: Vrhnika
Država: Slovenija

Prispevek prijavitelja k projektu:
Prijavitelj bo vodil projekt, koordiniral pripravo projektne, investicijske in tehnične dokumentacije ter bo odgovoren za izvedbo del in storitev, kot jo zahteva zakonodaja s področja javnega naročanja. Prijavitelj je lastnik in investitor v del objekta v katerem namerava urediti doživljajsko razstavišče za najširšo javnost. Hkrati je tudi lastnik parc. št. 1100 k.o. Verd, na kateri se bo izvajala investicija za zaščito rimske ladje s sočasno ureditvijo brežine reke Ljubljanice, za potrebe zavarovanja kulturnega spomenika državnega pomena na najbolj ogroženem delu. Prijavitelj je v NRP in posebnem delu proračuna za leto 2015 zagotovil sredstva, ki jih je potrebno založiti v letih 2015 in 2016 za izvedbo projekta. Pridobil je PGD dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti prostorov za del objekta bivše šivalnice IUV, ki se namenja za Doživljajsko razstavišče Ljubljanica s katerim želi Občina Vrhnika z dejavnostjo povezati dve najbolj obiskani turistični destinaciji v Sloveniji (Postojna – Ljubljana) in omrežiti lokacije v porečju Ljubljanice s kvalitetno, interaktivno in doživljajsko točko v središču Vrhnike. Z izvedbo projekta bo prijavitelj zagotovil zaščito in ohranjanje kulturnega spomenika v najbolj ogroženem območju ter povečal dostopnost do kulturne in naravne dediščine s potencialom za izobraževalne, vzgojne, prostočasne in turistične dejavnosti mesta Vrhnike in okoliških krajev. Dopolnil bo ponudbo prestolnice in omogočil daljše bivanje obiskovalcev tudi izven Ljubljane – na Vrhniki. Ustvaril bo potencial za razvoj kreativnih industrij, šolskih in obšolskih dejavnosti in turističnih dejavnosti ter s tem zvišal kvaliteto življenja v mestu in širši regiji ter ustvaril nova delovna mesta.

Partnerji

PARTNER1
Naziv institucije: Muzej in galerije mesta Ljubljana
Status: pravna oseba javnega prava
Naslov: Gosposka ulica 15
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Država: Slovenija

Prispevek partnerja k projektu:
Muzej in galerije mesta Ljubljana je pooblaščeni muzej za območje Vrhnike. Skladno s poslanstvom in strategijo je v letu 2013 izdelal idejni projekt celovite revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike, na podlagi katerega je bil kot prioritetna faza pripravljen projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica. V letu 2012 je vodil projekt vzpostavitve državnega depozitorija na Verdu in sodeloval pri arheoloških raziskavah rimske ladje v strugi Ljubljanice, v letu 2013 pa vodil projekt monitoringa testnih vzorcev v depozitoriju. Ogroženost kulturnega spomenika ter izjemen potencial spomenika za prezentacijo sta bila izhodišči za pripravo vsebinskih izhodišč za prijavljen projekt. Muzej in galerije mesta Ljubljane bo pri projektu aktivno sodeloval v vseh fazah in področjih dela. Dejavnosti, ki jih izvaja po pooblastilu Ministrstva za kulturo, bo izvedel v sklopu rednih dejavnosti (evidentiranje, dokumentiranje, pridobivanje, proučevanje). Projektno delo pa obsega vsebinsko in strokovno vodenje in koordiniranje projekta pri arheoloških raziskavah, aktivni konservaciji, izvedbi razstave in monitoringih; pripravo vsebinskih izhodišč za izdelavo projektne dokumentacije in razpise javnega naročanja, vsebinsko zasnovo razstave s scenariji, besedili in izborom slikovnega in filmskega gradiva, aktivno konservacijo predmetov za razstavljanje, koordinacijo zunanjih izvajalcev pri konservaciji mokrega lesa, montažo in mikroklimatske pogoje muzejskih predmetov ter koordinacijo monitoringov z vzorčenji. Muzej in galerije mesta Ljubljane bo sodeloval s prijaviteljem tudi po zaključku projekta tako na področju varovanja spomenika kot tudi programske dejavnosti v sklopu razstavišča. Hkrati se bo trudil za realizacijo širšega koncepta ohranjanja, prezentacije in popularizacije kulturne dediščine po fazah, ki so definirane v Projektu revitalizacije kulturne in naravne dediščine Vrhnike.

PARTNER2
Naziv institucije: Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)
Status: pravna oseba javnega prava
Naslov: Kongresni trg 12
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Država: Slovenija

Prispevek partnerja k projektu :
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je v letu 2012 sodelovala pri projektu vzpostavitve državnega depozitorija za moker les na Verdu in arheoloških raziskavah rimske ladje v Ljubljanici. V letu 2013 je sodelovala pri izvedbi 13 monitoringov in izvedla analize testnih vzorcev sedimenta, vode in vzorcev arheološkega mokrega lesa. Na podlagi testnih vzorčenj je pripravljen načrt za izvedbo prijavljenega projekta, ki obsega: redno spremljanje fizikalno-kemijskih dejavnikov in mikrobioloških parametrov okolja v testnih vrtinah razbitine rimske ladje indeblaka v Ljubljanici ter v depozitoriju (temperatura, pH, spremljanje založenosti okolja s kisikom, redoks potencial, prevodnost, skupna trdna snov, suspendirana in raztopljena snov, koncentracija organske snovi, spremljanje koncentracije anionov in kationov), redno spremljanje biorazgradnje in strukturnih sprememb vzorcev lesa ladje in deblaka(struktura lesa, sposobnost za zadrževanje vode, FTIR in RAMAN spektroskopija, mikroskopija, respiracijski potencial)ter mikrobioloških parametrov v depozitoriju(skupno št. heterotrofov na 28 in 37 oC, koncentracija klorofila, določanje mikrobne aktivnosti, določanje potenciala za razgradnjo lignoceluloznega materiala).Dobljeni rezultati bodo namenjeni vzpostavitvi dolgoročnih rešitev za ohranjanje spomenika in situ, ustvarjanju možnosti za trajno hranjenje najbolj ogroženih spomenikov iz mokrega lesa v depozitoriju, kamor se po potrebi prestavi dediščino iz organskih materialov iz struge reke Ljubljanice ter pripravi standardov za upravljanje tovrstne dediščine. 

Ljubljanica River Experience and Exhibition Site 1. BASIC INFORMATION

Project title: Ljubljanica River Experience and Exhibition Site
Project acronym: Ljubljanica
Programme: EEA Financial Mechanism 2009-2014
Area of the call in Set B: Cultural Heritage

2. PROJECT SUMMARY

Besides being natural attraction, the Ljubljanica River is also famous for itscultural heritage. The riverbed between Vrhnika and Ljubljana is classified as one of the most important of its kindin terms of abundance, quality and scientific value of the findings. But it is also one of the country’s most endangered cultural monuments. There is a unique ancient Roman cargo ship dating from the 1st Centuy AD trapped near the village of Verd, threatened to be destroyed by the erosion. Through our project its most vulnerable parts shall not only be protected, but also expertly preserved and made available to a large audience. Our further objective is to allow a considerably easier access to the cultural heritage and natural attractions of the Ljubljanica River for the public. This interactive experience and exhibition site located in downtown Vrhnika has been designed to encourage the public, including vulnerable groups, to activelyparticipate in strengthening common responsibility for heritage and for developmentof tourism, creative industries, revival of old crafts and local traditions. The present scheme is here to create a network and synergies between both cultural and natural heritage preservation activities within the Ljubljanica basin. This project is about an efficient platform for a revitalisation of heritage in Vrhnika and the wider region.

3. PROJECT DESCRIPTION

Justification of the project

Because of abundance, quality and scientific value of its findings, the Ljubljanica riverbed between Vrhnika and Ljubljana is classified as one the most important, but also the highest endangered archaeological sites in Slovenia. The water flow of both the Ljubljanica and Mala Ljubljanica Rivers from their sources at Močilnik and Retovje, up to the Ljubljanica and Gruber’s Channel watersheds at Špica is declared cultural monument of national significance. Part of the Ljubija River (Vrhnika) and the area between Kamin, and the Livada fallow, are complementing this monument. So far more than 8000 ancient items have been found here. The unique ancient Roman cargo ship from the 1st century AD is still being trapped near Verd. The mysterious river and its unexplained phenomena have inspired many myths and legends in the past. It has also served as a frequent motif of art. Once primarily used as a means of communication, the river has assumed role of a convenient waste channel following the large-scale urbanisation.
This monument is presently most endangered in the area around Verd. The erosion is threatening two ancient Roman vessels. Both are extremely rare residues of badly deteriorated materials - archaeological wet wood that can only be preserved in wet conditions. In case of their destruction the damage would be priceless. It is an extremely delicate and complex task to protect these findings. Their dimensions and the necessary underwater interventions present a major challenge. An additional finding has been discovered in their immediate vicinity: the world’s oldest wooden tip of some 40 000 years.
The area of the Ljubljanica basin has great potential in terms of cultural and natural heritage, which at the moment is under-exploited. Specific activities have so far been running too scattered and unrelated and in a lack of long-term orientation, based on expertise and fundamental mission to conserve heritage for future generations including public presentations, all contributing to an improved quality of life of local residents. Service sector and tourism would thereby be encouraged. Massive Immigration to Ljubljana’s suburban has shown in the last decade, causing daily commuting to and from the Capital. Meanwhile, tourist visits are limited to daily trips by guided groups to the famous destinations. Due to the lack of a more complex and differently targeted offer by means of networking a prolonged stay of visitors in this area is prevented. Meanwhile the recent immigration trends are converting these places to the Capital’s dormitories. Promoting quality leisure time and encouraging local community’s awareness are of crucial importance for the area’s identity. At the same time, these activities contribute to new opportunities for local tourism and revitalisation of old crafts and local traditions. It also enables a more efficient protection and preservation of heritage as own value and potential for future generations.
Visibility of Vrhnika is suffering from being scattered among its various traditions, such as the Argonauts (myth), Ivan Cankar (writer’s birthplace), the Ljubljanica sources (Bistra, Močilnik) and post-World War II industry. Neglected is the Ljubljanica River as the country’s only natural and cultural heritage monument of this type - despite its unique and rich potentials (River of seven names, Karst, Ljubljana Marshes, underwater archaeology, town’s history, etc). are combined by the river. The position of Vrhnika is optimal for tourism in the broadest sense. Located right in the middle between two most frequently visited destinations (Postojna Cave and Ljubljana), and between the three monumental sites listed as world heritage by UNESCO (Škocjan caves, Idrija, Ljubljana Marshes pile dwellings), thanks to the Ljubljanica River the town has great potential to become one by itself. Further great infrastructural opportunities come from its location near the main motorway link, also encouraging a sustainable development of the town including the hinterland, and, finally, revitalisation of areas heavily deteriorated.
Protection of heritage without revitalisation focused on modern and current trends of everyday life is meaningless and may lead to further deterioration. Therefore, taking into consideration the accessibility of heritage through a variety of communication methods is crucial for the project. Special emphasis is placed on synergy between natural and cultural heritage as an additional potential for widening the access.

Contribution of the project to solving the issue
The project represents the first phase of a broader and integrated project of revitalization of cultural and natural heritage of Vrhnika. Its objective is to protect, preserve, and present the heritage, but also to provide maximum accessibility and thereby long-term effects on a sustainable social development in the local, national and global context - including quality offer for the local residents, domestic and international visitors.
The project as applied has a mission to solve the most acute threat to the unique monument in Slovenia, threatened due to its location, degree of degradation and type of soil material. Based on the results of previous archaeological research work and the Project for the Rehabilitation of the Right Bank of the Ljubljanica River, we shall conduct both the preservation of the ancient Roman ship which -following the guidelines of cultural protection - shall remain in situand the relocation of the trunk boat residues. The latter shall be raised from its threatened location and protected by using special active conservation methods and microclimatic chamber, allowing the exhibition of the object in addition to its preservation. Through the rehabilitation of the bank, we intend to provide long-term protect to this culturalmonument within an extended area, but also to prevent the Roman ship from its possible destruction. An environmental disaster provoked by the possible collapse of the embankment and the escape of water from one of the ponds belonging to the abandoned clay pits located at Verd into the Ljubljanica shall thereby also be prevented. Based on testresults we shall conduct a pilotproject of regular monitoring, sampling and analyses to monitor microbiological, physical and chemical impact of the environment on the Roman ship both in the Ljubljanica and its wood samples stored in the depository. The results obtained shall be used to monitor the state of the ship in situand create the necessary conditions to preserve the most endangered items from wet wood stored in the depositoryand standards of managing heritage of this type.
In addition to the priority of protecting the most threatened part of monument, great attention shall be placed on accessibility of our cultural and natural heritage to a large audience, networking within an extended area and revitalisation of deteriorated areas, bearing additional potential for expansion in terms of tourism, creative businesses, service sector, dedicated programs for marginal and vulnerable groups, educational contents for both young and elderly, revival of traditional crafts and intangible heritage, research and development. Providing an improved prospective of economic development and new employments shall lead to a considerably improved level of protection and preservation of the cultural monument for future generations.
The Ljubljanica River Experience and Exhibition Site shall be placed right in the centre of Vrhnika, since the the monument’s direct location is less suitable - location at river, within an environmentally protected areaposing infrastructural issues - and would allow a much lessee accessibility to great public. The premise intended for cultural and educational programs is already being subject to energy rehabilitation, so the implementation costs are expected to be much lower and only limited to the investment in the exhibition space. The complex content on the development of the Vrhnika area from the prospective of the Ljubljanica River shall be presented multi-level and multi-layered, adjusted to various target groups. Particular emphasis will be placed on the dynamics of visit (image, sound, clocking, interaction, light- and water-effects) and modern museum standards. The visitor’s experience shall be provided multi-layered in shall in an abstract way framed by three worlds, defined by the river as carrier vehicle of the exhibition: the world below (underwater world, Karst underworld, space dedicated to archaeology, space dedicated to the unknown); the world on the surface (the level in-between, transition from one world to another, the plane / flow of the river - flow of the time); the world above (world on the river, world of the people, world of the known).
The implementation of the project applied shall bring us much closer to the objectives of the Overall Project of Revitalisation of Cultural and Natural Heritage:
- Protected, restored and managed unique quality cultural monument of national importance.
- A distinctive comprehensive identity of the monument, which provides guidance on sustainable development and enables producing long-term strategies in the field of protection and preservation of cultural and natural heritage as well as their presentation and popularisation for the broadest domestic and international audiences.
- Improved access to cultural and natural heritage, potential for educational activities, leisure and tourism businesses, developing creative industries, preserving old crafts and intangible heritage as well as improving quality of life in the city and the wider region with new employments as a result.
- Connection established between two of the most visited tourist destinations in Slovenia (Postojna - Ljubljana), networking between locations within the Ljubljanica basin with high quality, interactive and experiential focus point at Vrhnika. Improved offering capacities of the Capital allowing tourists to stay longer in Vrhnika.
- Revitalised previously deteriorated urban area, abandoned and lagging behind due to unfavourable economic trends.
By implementing of the Ljubljanica River Experience and Exhibition Site Projectan efficient platform shall be set-up as basis to achieve further phases of the Overall Project in the future.
Bilateral collaboration with Norway, one of the EEA members, has been planned together with the researchers at the Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet in NTNU Vitenskapsmuseet, active in preservation and relocalion of wet-wood-monuments in maritime areas within the RAAR International Project (2003–2050). Due to the short application deadline they have unfortunately been unable to respond positively. Since very specific interventions are planned by the project applied (partly pilot projects on the global level), any other partnership would only be formality at this stage, which is why we haven’t opted for such a solution.

Objectives of the project
General objectives of the project
Cultural heritage restored, renovated and protected.


Specific objectives
One of the specific objectives of the project is to create synergy effects and increased access to cultural and natural heritage as a whole. This will enable greater visibility of the heritage of the wider region for both domestic and international visitors. The Ljubljanica is especially less known to the large public in the Karst area (disappearing underground stream), somehow better known are sources at Močilnik and Retovje. The roich cultural heritage (UNESCO – pile dwellings, Nauportus, etc) are complemented by the natural heritageof the Ljubljana Marshes (Barje, Natura 2000, Nature Park).
The specific objective is to find long-term solutions in the field of protection and conservation of heritage items from wet wood by continuous monitoring and analyses of microbiological, physical and chemical environmental elements. In addition to acute rescue of the most endangered heritage in the Ljubljanica Riverbed, the projectshall establish a sustainable system of storage in a wet environment (relocation / depository), contributing significantly to improved access options to heritage for future generations.
The specific objective is also access to cultural heritage originating from the Ljubljanica riverbed and obtained by abolition. In addition to the documentation and proper storage of items the goal of abolition has been to allow quick access to the heritage. Numerous items of this type shall be exhibited and interpreted at the described Experience and Exhibition Site.

Target groups
All results of the project are aimed at the general public. It is mainly sustained effects what we are strive to achieve searching for long-term solutions focused access to the heritage of future generations. Raising awareness of the local community is one of the fundamental tasks of the project. The content and programs that concern the wider Ljubljanica area create the potential for tourism development and expansion of target audiences. Central information point with an adventurous Exhibition is intended to dominant edge groups and audience, targeted to be encouraged in sense of an active participation and to systematically develop a shared responsibility for heritage. By bringing together experts, integrating the lay public and by networking all those quality programs the exchange of knowledge and skills, values and attitudes as well as long-term integration of local, national and international arena shall be established. By following various methods of communication (interaction modern technologies, strokes, attractive aquatic features, experimental workshops, programs, events) each age and interest group shall fell addressed. By using customized programs and encouraging active involvement special attention will be paid to vulnerable groups and visitors with special needs. Results in terms of protection of monuments and analyses will be available to both the professional as well as the general public already during the project running.


PROJECT PARTNERSHIP

Applicant
Name of the institution: Municipality of Vrhnika
Status: legal entity under public law
Address: Tržaška cesta 1
Postal code: 1360
City/Town: Vrhnika
State: Slovenia

Contribution of the applicant to the project

The applicant shall lead the project, coordinate its preparation, investment-related and technical documentation, and shall be responsible for performance as required by the legislation on public procurement. The applicant is the owner and investor in the part of the building in which the exhibition site is intended to be located. He is also owner of the plot No. 1100, Cadastral Municipality of Verd, on which the project of conservation of the ancient Roman vessel is intended to be implemented, as well as the works on the Ljubljanica River embankment to protect the most vulnerable part of the cultural monument of national importance. Most of the necessary funds for the years 2014, 2015 and 2016 have been included by the applicant in both the Plan of Development Program and the dedicated section of the 2014 Budget. The applicant has acquired all the documents necessary to obtain the building permit, approval for change of use of the space within the former IUV sewing workshop, which now shall be dedicated to the Ljubljanica River Experience and Exhibition Site. It is planned by the Municipality of Vrhnika to use this project to interlink the two Slovenia‘s most frequently visited tourist destinations - Postojna and Ljubljana. Furthermore, setting up the network is intended to link locations within the larger basin of the Ljubljanica River with this Vrhnika-based site. Once this project completed, protection of the monument and its most vulnerable part and an improved access to the cultural and natural heritage will both be assured by the applicant - with all their great potential in educational, training, leisure and tourism aspects of Vrhnika and the surrounding area. Thus the Capital's offer shall be complemented allowing long-stay visitors to include Vrhnika in their schedules. The project is intended to provide potential to develop creative businesses, schooling and training activities as well as tourism. Quality of life shall be improved for the larger area and new employments shall be created.

Partners

PARTNER 1
Name of the institution: Museum and Galleries of Ljubljana
Status: legal entity under public law
Address: Gosposka ulica 15
Postal code: 1000
City/Town: Ljubljana
State: Slovenia

Contribution of the applicant to the project
Museum and Galleries of Ljubljana are the museum institution authorised for the Vrhnika area. Complying with its mission and strategy, a draft project for an extensive revitalisation of cultural and natural heritage of Vrhnika was produced in 2013, on which basis the Project of Ljubljanica River Experience and Exhibition Site has been created and assigned the status of first priority. During 2012 the the project of establishment of the National Depository located in Verd was managed by the Museum.The Museum was also involved in archaeological research work on the Ancient Roman vessel in the river. In 2013, a project of monitoring the testsamples in the depository was managed by the Museum. The endangered cultural monument and its huge potential to be presented in the future form guidelines for the content of the project. Museum and Galleries of Ljubljana shall be actively involved in all its phases and activities. On behalf of the Ministry of Culture regular activities shall be performed, such as recording, documenting, acquisitions, and studies. Conceptual and expert works encompassmanagement and coordination of archaeological research, active conservation, organisation of the exhibition and several monitoring sessions; preparation of substantive guidelines for project documentation and tender procurement, conceptual design of the exhibition including scenarios, texts and a selection of pictorial and film material, active preservation of exhibits, coordination of contractors providing services related to the conservation of wet wood, installation, setting of microclimate of the exhibition area as well as coordination of monitoring session and sampling. The collaboration between Museum and Galleries of Ljubljana and the applicant shall also continue after the project is finished, including both the monument protection-related activities as well as programme activities within the Exhibition Site. At the same time, the institution will take care for implementation of the larger concept of preservation, presentation and popularisation of the cultural heritage by following the stages as planned in the Project of Revitalisation of the Cultural and Natural Heritage of Vrhnika.

PARTNER 2
Name of the institution: University of Ljubljana (Biotechnical faculty)
Status: legal entity under public law
Address: Kongresni trg 12
Postal code: 1000
City/Town: Ljubljana
State: Slovenia

Contribution of the applicant to the project
In 2012 Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana participated in the project of setting up the National Depository for wet woodlocated at Verd and there-related archaeological research work on the ancient Roman vessel in the Ljubljanica River. In 2013 the Faculty was involved in 13 monitoring sessions and performed analyses on sediment, water and archaeological wet wood test samples. On their basis the action plan in terms of the execution of the project presented has been produced, includingregular monitoring of physical and chemical factors and microbiological parameters of environment of test drills in the wrecks of the Roman ship and trunk boat both in the river and depository (temperature, pH-value, oxygen provision, redox potential, conductivity, total solid matter, suspended and dissolved matter, concentration of organic matter, concentration of anions and cations), but also regular monitoring of biodegradation and structural changes in samples of boat and trunk’s wood (its structure, capacity to retain water, FTIR and RAMAN spectroscopy, microscopy, respiration potential) and microbiological parameters within the depository (total heterotrophsat 28 and 37⁰C, chlorophyll concentration, microbe activities, defining of degradation potential concerning lignocellulose material). The results obtained shall be used to create long-term solutionsfor preservation of the monument, providing general guidelines for preservation of all endangered pieces of heritage from wet wood held in the depository. To the latter, the organic heritage material from the Ljubljanica riverbed shall be transferred when necessary. It is planned to create the appropriate standards to manage this type of heritage.


Slikovno in filmsko gradivo


Fotografija dviga deblaka

Delo 9. julij 2015 - Iz Ljubljanice potegnili dele doslej največjega deblaka

RTV SLO Dnevnik 8. julija 2015 - ob deblaku našli pravo rimsko ladjo

Posnetki deblaka v Ljubljanici

RTV SLO MMC 8. julij 2015 Foto/video: Iz Ljubljanice potegnili največji deblak, ki je star 2000 let

RTV SLO 7. julij 2015 Poletna scena - prispevki - Deblak - darilo reke Ljubljanice

RTV SLO Dnevnik 7. julija 2015 čas začetka prispevka: 24:30 - dvig deblaka iz Ljubljanice

Slovenska kronika 10. marec 2015 - prispevek Vrhnika bo zaščitila 2000 let staro najdbo__________
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00