Celostna prometna strategija

Celostna prometna strategijaobjava 25. 4. 2017

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE VRHNIKA - zloženka


objava 24. 4. 2017


Sporočilo za javnost

Datum: 11. 4. 2017

 

Občinski svet Občine Vrhnika soglasno potrdil in sprejel Celostno prometno strategijo


Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 17. redni seji, ki je potekala 6. aprila 2017,  soglasno potrdil in sprejel Celostno prometno strategijo.

S tem je Občina Vrhnika pridobila strateški dokument, ki je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. CPS in potrjen akcijski načrt za njegovo izvedbo sta namreč osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti.
 

Župan Občine Vrhnika Stojan Jakin je ob sprejemu CPS izpostavil, da je potreben jasen pogled v prihodnost, postavitev ciljev in prizadevanje za njihovo doseganje.  »Nimamo zagotovil, da nam bo uspelo, lahko pa se trudimo. Tudi v preteklosti smo si že zastavili številne cilje, jih nekaj dosegli, nekaj tudi ne, vendar kljub temu rezultate vidimo povsod okoli sebe. In imamo možnost, da smo boljši. Strategija ni muha enodnevnica. Določa smer, proti kateri potujemo v prihodnost. Pozdravljam vsak velikopotezni načrt, ki skuša Vrhniki dodat nekaj novega. Morda se v danem trenutku niti ne zavedamo, kaj je tisto, kar bomo v prihodnosti najbolj potrebovali. Zavedamo pa se, da je celosten pristop k urejanju prometa eden izmed ključnih elementov za vplivanje na kvaliteto bivanja vseh občank in občanov«, je zaključil.
 

Priprava CPS je bil zahteven in kompleksen proces, ki je vključeval analizo stanja, oblikovanje vizije, strateških usmeritev in ciljev ter definiranje ukrepov, ki so zapisani v akcijski načrt in ki bodo vodili h kakovostnejšemu življenju na Vrhniki in širše. Ker je izdelava CPS temeljila predvsem na načrtovanju rešitev za ljudi, ne za avtomobile in promet, je bilo nujno vključevanje javnosti in vseh ključnih deležnikov. Proces izdelave CPS, ki je trajal vse od konca maja 2016, je tako obsegal številne dogodke, javne razprave, delavnice, intervjuje, anketo in razstavo, želja pa je, da se deležniki tudi v nadaljevanju aktivno vključujejo v samo izvajanje CPS.
 

V sprejeti Celostni prometni strategiji Občine Vrhnika je izpostavljenih pet prioritetnih stebrov za povečanje trajnostne mobilnosti, in sicer:

-       Izboljšanje pogojev za varno pešačenje in kolesarjenje med naselji in v naseljih;

-       Spodbujanje trajnostnih oblik javnega prometa, ki bodo povezovale zaledje občine s središčem Vrhnike in Ljubljano;

-       Zmanjšanje števila vozil na regionalni cesti skozi središče Vrhnike in preusmeritev tranzitnega prometa mimo stanovanjskih območij;

-       Aktivna parkirna politika s ciljem zmanjševanja števila vozil in tranzitnega prometa v naseljih;

-       Boljša dostopnost do Ljubljanice ter raba rečnega in obrečnega prostora.

 

Z izvajanjem ukrepov, ki sledijo strateškim ciljem v posameznem prioritetnem stebru se bodo zagotavljali visoka prometna varnost, zdravo okolje in visoka kakovost bivanja, zanesljiv in udoben javni potniški promet ter  trajnostni razvoj turizma.

 

V mesecu maju bo celoten dokument CPS, kjer so navedeni konkretni ukrepi za uresničevanje prioritetnih ciljev razvoja trajnostne mobilnosti na Vrhniki, objavljen na spletni strani arhiv.vrhnika.si in v tiskani obliki.objava 24. 4. 2017

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE VRHNIKA - publikacija


objava 28. 12. 2016

POROČILO: 4. JAVNA RAZPRAVA – UKREPI ZA IZVAJANJE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE V OBČINI
objava 20. 12. 2016

POROČILO: 2. DELAVNICA Z DELEŽNIKI – VIZIJA RAZVOJA PROMETA V OBČINI


POROČILO: 3 JAVNA RAZPRAVA – VIZIJA RAZVOJA PROMETA V OBČINI

objava 9. 12. 2016

 

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

 

v občini Vrhnika so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.

 

Na podlagi izvedenih javnih razprav, delavnic, intervjujev in anket smo oblikovali temelje za skupno vizijo razvoja prometa v občini. Vabljeni torej k branju osnutka vizije CPS Vrhnika ter k posredovanju vaših mnenj. Še posebej vas vabimo k javni razpravi, 21. decembra 2016, ob 17.00 v Grabeljškovo dvorano Cankarjeve knjižnice Vrhnika, kjer bomo v sodelovanju z vami dokončno oblikovali vizijo ter izbrali ukrepe za njeno uresničevanje.

 

Vaša mnenja nam lahko posredujete na naslov janko.skodlar@vrhnika.si

 

OSNUTEK VIZIJE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE VRHNIKA

 

Vrhnika, mesto, ki je skozi različna zgodovinska obdobja predstavljalo pomembno prometno povezavo Ljubljanske kotline z morjem, tudi danes leži na eni najbolj obremenjenih prometnih poti. Prav zato bo Vrhnika v prihodnosti svoje aktivnosti usmerjala predvsem v zmanjševanje in preusmerjanje tovornega in osebnega tranzitnega  prometa izven naselij. Temu bo sledila tudi aktivna parkirna politika, predvsem zagotavljanje ustreznih parkirnih površin izven središč naselij, ki bodo namenjena  tovornjakom, tranzitnemu prometu in turističnim vozilom. Z zmanjšanjem prometa bo mestno središče lahko zaživelo kot privlačen, prijeten in živahen javni prostor, urejen po meri človeka.

 

Občina bo svoje aktivnosti usmerjala v boljšo povezanost zaledja s središčem občine in z Ljubljano, predvsem z zagotavljanjem dobrih možnosti za trajnostno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev. Prebivalcem, ki živijo v zalednem delu občine, bodo omogočeni alternativni in okolju prijazni načini mobilnosti. Urejene bodo varne in udobne peš in kolesarske povezave ter izboljšan in prilagodljiv javni potniški promet, ki bo usklajen s potrebami prebivalcev in obiskovalcev. Železniški potniški promet bo postal funkcionalen in blizu prebivalcem ter tako konkurenčna alternativa ostalim oblikam mobilnosti.

 

Z dobro dostopnostjo turističnih in rekreativnih območij ter urejenostjo reke Ljubljanice se bosta še dodatno krepila lokalna identiteta in prepoznavnost občine, odpirale pa se bodo tudi nove možnosti vzpostavitve rečnega prometa.
objava: 1. 12. 2016


Anketa o izzivih, priložnostih, vrednotah in mnenjih o trajnostni mobilnosti v občini Vrhnika.

Izzivi in priložnosti razvoja prometa v občini Vrhnika

Oblikovanje scenarija razvoja mobilnosti
objava:29. 11. 2016

 

3. javna razprava CPS Vrhnika - 1. 12. 2016v občini Vrhnika so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.
 
Na podlagi izvedenih javnih razprav, intervjujev in anket smo oblikovali različne scenarije razvoja prometa v občini, na tretji javni razpravi pa si želimo skupaj z vami postaviti temelje za oblikovanje vizije razvoja prometa v občini.
 
Vabljeni, da se nam v četrtek, 1. 12. 2016, ob 17.00 pridružite v  Cankarjevi knjižnici Vrhnika (Računalniška učilnica), Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika.  Vabilo in program v priponki.
 
Izkoristite priložnost in soodločajte o razvoju mobilnosti na Vrhniki!
 
Veselimo se vaše udeležbe,


objava: 14. 9. 2016 arhiv.vrhnika.si / aktualno Anketa o stanju, željah, navadah in pričakovanjih na področju mobilnosti v občini Vrhnika

Vabimo vas, da izpolnite anketo o stanju, željah, navadah in pričakovanjih na področju mobilnosti v občini Vrhnika!

Občina Vrhnika v sodelovanju z Ljubljanskim urbanističnim zavodom in Regionalno razvojno agencijo
Ljubljanske urbane regije pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS), ki bo predstavljala temelj
dolgoročnega urejanja prometa v občini.

V želji, da do konca izdelave Celostne prometne strategije k njenemu oblikovanju pristopi čim več
posameznikov, vas vabimo k izpolnjevanju spodnje ankete, s katero želimo pridobiti čim več podatkov
o vaših stališčih, navadah, željah in vrednotah glede urejanja prometa. Kot pešci, kolesarji, uporabniki
javnega potniškega prometa ali vozniki se namreč pogosto soočate z različnimi prometnimi izzivi, s
svojim znanjem in izkušnjami pa lahko bistveno pripomorete k iskanju ustreznih rešitev.

Le skupaj lahko oblikujemo najbolj primerne ukrepe in spremenimo prometne navade, s tem pa
prispevamo k višji kakovosti javnih prostorov, večji varnosti otrok v prometu ter ohranjanju našega
okolja in zdravja.

Z oddajo veljavno izpolnjenega anketnega vprašalnika do 4. oktobra 2016 in dopisanimi kontaktnimi
podatki, pa se lahko potegujete za super nagrado – zložljivo kolo!

Anketo prosimo rešite na elektronskem naslovu: https://www.1ka.si/a/103184

Tiskane ankete bodo od 16. 9. 2016 na voljo na različnih lokacijah po občini, in sicer: na Občini Vrhnika,
v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, v Osnovni šoli Antona Martina Slomška, v Osnovni šoli Ivana Cankarja, v
podružnični Osnovni šoli Log – Dragomer, oddelek Bevke, v Centru starejših občanov. Na teh mestih so
pripravljene tudi skrinjice za oddajo ankete. Izpolnjeno anketo lahko tudi pošljete na naslov Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, s pripisom »anketa CPS«.

Z izpolnjeno anketo lahko sodelujete tudi v nagradnem žrebanju za glavno nagrado (zložljivo kolo) in
ostale privlačne nagrade. Podelitev nagrad bo 5. oktobra v Cankarjevi knjižnici Vrhnika v Grabeljškovi
dvorani ob 17.00.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vsebina ankete ter pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri so na voljo tudi na tej povezavi


Sporočilo za javnost

 

S Celostno prometno strategijo do prijaznega in zelenega mestnega središča Vrhnike.

V okviru priprav Celostnih prometnih strategij, ki jih trenutno oblikujejo v več kot 60 občinah po Sloveniji, so se aktivnosti intenzivno pričele tudi na Vrhniki. V sredo, 22. junija 2016, sta v Kulturnem domu Vrhnika potekali dve javni razpravi, kateri se je udeležilo približno 20 udeležencev. Prva javna razprava je bila namenjena predstavitvi  projekta vzpostavitve Celostnih prometnih strategij (CPS), katerega osrednji namen je reševanje prometnih izzivov z uvajanjem dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešite, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini, druga pa analizi prometnega stanja v občini, ki bo osnova za definiranje ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev.

Strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ) ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) so tako v začetku predstavili nov pristop pri oblikovanju CPS, pri čemer bodo imeli pomembno vlogo občani in občanke Vrhnike, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki JPP ali vozniki pogosto soočajo z različnimi prometnimi izzivi, s svojim znanjem in izkušnjami pa lahko bistveno pripomorejo k iskanju ustreznih rešitev. Ob tem je potrebno poudariti, da sta tako proces spreminjanja načina dela kot drugačen pristop k reševanju prometnih izzivov bistvena  za spremembe, tako za mesto, ki bo postalo pešcem in kolesarjem še prijaznejše, kot tudi za občane, ki bodo s spreminjanjem svojih potovalnih navad, predvsem na račun manjše uporabe avtomobilov, prispevali k izboljšanju kakovosti okolja v katerem bivajo.

V uvodu so se udeleženci seznanili tudi z novim načinom dela oziroma razlago kaj Celostne prometne strategije so ter s terminskim planom priprave CPS v naslednjih 10 mesecih – prve delavnice z javnostjo so načrtovane v septembru 2016, sprejetje CPS na Občinskem svetu pa bo predvidoma v mesecu marcu 2017.

Drugi del je bil namenjen prepoznavanju ključnih prometnih izzivov občine, kjer so udeleženci soglasno kot največji izziv izpostavili preobremenjenost regionalne ceste, ki poteka skozi središče mesta, s tranzitnim prometom. To povzroča vsakodnevne prometne zastoje v času prometnih konic, stanje pa je neznosno, kadar je moten promet na avtocesti. Množica avtomobilskega prometa ne vpliva le na slabšo mobilnost lokalnih prebivalcev znotraj kraja, tudi pogoji za pešačenje in varnost pešcev ob glavni prometnici so slabi. Udeleženci kot možno rešitev problema omenjajo izgradnjo obvoznice. V povezavi s spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti udeleženci vidijo največji potencial v spodbujanju kolesarstva, kjer pa največje ovire predstavljajo neurejene ali neobstoječe kolesarske poti ter pomanjkanje prestopnih točk, ki bi omogočale možnost kombiniranja različnih oblik mobilnosti.

Vodja projekta Janko Skodlar, podžupan Občine Vrhnika, ki projekt vodi, je poudaril, da si želijo uporabnega, akcijskega dokumenta, ki bo vseboval realen in izvedljiv program, kateremu bo moč slediti: »želimo si akt, ki vsebuje vizijo in ne obravnava zgolj področja prometa, temveč bo celostno naslavljal tudi urejanje prostora in možnosti razvoja različnih dejavnosti«. Dokument bo namreč podlaga za pridobivanje evropskih sredstev, s katerimi bodo lahko zastavljen program po korakih tudi izvajali. Pri tem glavni potencial občine vidijo v razvoju turizma, pri čemer bi lahko pomembno vlogo odigrala trenutno neizkoriščena oblika mobilnosti, ki jo nudi Ljubljanica ter obvodni prostor, kjer bi se lahko uredile dostopne zelene površine, učne in druge tematske poti. Kot ključni izziv pa je podžupan izpostavil preveliko obremenjenost prostora zaradi tranzitnega prometa in neučinkovito navezanost na državno avtocestno omrežje.

 

  


VABILO
na javni razpravi:

»Kaj so Celostne prometne strategije?«,
ki bo potekala v sredo, 22. junija 2016, od 17.00 dalje

in

»Izzivi prometnega sistema Občine Vrhnika«,
ki bo potekala v sredo, 22. junija 2016, od 18.30 dalje
v Kulturnem centru Vrhnika, Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika.

Povazava na vabilo:

INFORMACIJA V ZVEZI
Z IZDELAVO CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE NA OBMOČJU OBČINE VRHNIKA

                                                               

V začetku novembra 2015 smo, v skladu z razpisnimi pogoji, pravočasno oddali vlogo za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije - CPS s katerim smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za infrastrukturo, na razpisana sredstva namenjena za razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

 

»Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada« do višine 85% opravičljivih stroškov. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij.

 

V začetku januarja 2016 smo prejeli Sklep o izbiri in v sredini marca podpisali pogodbo o sofinanciranju. Dva dni po podpisu smo že objavili javno naročilo za izdelavo CPS v ocenjeni vrednosti dobrih 86.000 EUR, z zaključkom zbiranja ponudb 06.04.2016. Tega dne je bilo tudi odpiranje ponudb.

 

Na sorazmerno zahteven razpis sta prispeli dve ponudbi. Po izpeljavi postopka vrednotenja in preverjanju vseh dokazil je bila dne 21.04.2016 izdana odločitev Občine Vrhnika o oddaji javnega naročila podjetju LUZ d.d. iz Ljubljane za ponudbeno vrednost  39.650,00 EUR skupaj z 22% DDV. Izdelovalec CPS se s podpisom pogodbe obvezuje pričeti z izvajanjem prevzetih storitev takoj po uvedbi v delo in jih dokončati v naslednjih desetih mesecih.

 

Območje obdelave predstavljajo naselja celotne občine Vrhnika vključno z mestom Vrhnika. Pripravljavec mora upoštevati migracijske tokove in prometne vplive širšega območja obdelave, torej vpliv prometa iz sosednjih občin. Aktivnosti izdelovalca CPS bodo usmerjene v iskanje rešitev za izboljšanje povezav za pešce in kolesarje, v urejanje stanja prometnih tokov v središču mesta, prevoza po Ljubljanici, izboljšanje vključevanja na AC in z njo povezanih prometnih tokov ter v izboljšanje kakovosti in kombinacije javnega potniškega prometa in površin za mirujoči promet, predvsem P+R Sinja Gorica, kot osrednje točke za brezplačno parkiranje vozil z daljšim časom parkiranja.

 

CPS bo v začetni fazi vključevala postavitev temeljev z analizo stanja in oblikovanje možnih scenarijev na področju prometa. V nadaljevanju bo opredelila vizijo, prioritete, izbrala ukrepe in pripravo akcijsko - proračunskega načrta njenega izvajanja ter način vzpostavitve nadzora, spremljanja in vrednotenja. Poudarek bo na sodelovanju javnosti v vseh fazah priprave CPS. Zaključek deset mesečnih aktivnosti bo sprejem dokumenta na Občinskem Svetu Občine Vrhnika.

 

Papirnati dokument bo strokovna podlaga za kasnejšo izdelavo prostorske in infrastrukturne dokumentacije, hkrati pa je tudi predpogoj za kandidiranje na državne oziroma evropske razpise, ki vsi po vrsti sledijo politiki trajnostnih oblik premikanja.

 

Vrhnika: 18.05.2016

Pripravil:

 

Janko Skodlar, podžupan

                                                                      

 

 

Kontaktne osebe za dajanje informacij v zvezi z izvajanjem operacije:

-       podžupan Janko Skodlar

-       župan Stojan Jakin,

-       direktorica OU Vesna Kranjc inKONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00