Ureditev kolesarske in šolske poti

Ureditev novega semaforiziranega križišča


Ureditev novega semaforiziranega križišča na regionalni cesti Vrhnika – Logatec, pri Voljčevi 27


Občina Vrhnika in DRSI že dlje časa izražata interes, da na območju objekta Voljčeva 27 zgradita novo izvozno cesto – priključek na Tržaško cesto in s tem bistveno izboljšata prometno varnost širšega območja ter zagotovita varno pešpot in kolesarsko povezavo vzdolž Tržaške ceste.

Objekt namreč stoji na izrazito neugodnem območju za bivanje ali kakršnokoli drugo dejavnost oziroma program s področja dediščine. Zaradi tega nima nikakršne razvojne perspektive. Občina Vrhnika se zaveda razvojnih potencialov naravne in kulturne dediščine, vendar v konkretnem primeru ne vidi možnosti za učinkovito ohranjanje in varovanje dediščine z omogočanjem dostopnosti za širšo javnost.

Zato je Občina Vrhnika, kot pooblaščenec lastnice objekta na Voljčevi 27, ter skladno z zagotavljanjem javnega interesa prometne varnosti in varovanja ljudi, zaprosila za izbris registrirane stavbne dediščine (EŠD 12448) iz Registra nepremične kulturne dediščine saj je objekt v izredno slabem stanju ter ogroža varnost ljudi in premoženja in bila pri tem uspešna. Takoj zatem so stekli postopki za prepis zemljišča na občino, priprava dokumentacije za rušitev objekta in prijavo začetka gradnje/rušitve na UE Vrhnika.

Rušitev je predvidena za soboto 29.09.2018. Po izvedeni rušitvi se bo v sklopu ureditve kolesarske in šolske poti v središču Vrhnike skupaj s pešpotjo, od Kulturnega centra Vrhnika - KCV do Voljčeve 27 oziroma do prvega odcepa za Raskovec, nadaljevala izvedbe projekta z nekoliko spremenjeno ureditvijo semaforiziranega križišča in poteka Voljčeve ceste tako, da bo priključevanje na Tržaško cesto potekalo pod pravim kotom, kar bo omogočila odstranitev objekta. Preostanek zemljišča izven novega cestišča in območje neuporabljene obstoječe cestne površine pa se bo namenilo za ureditev štirih parkirišč, počivališča za kolesarje s pitnikom, klopco in hortikulturno ureditvijo.

Cilj te ureditve je povezati dva dela Vrhnike med seboj tako, da se bo izboljšala varnost za najšibkejše udeležence v prometu, to je kolesarje, pešce, invalide in šoloobvezne otroke. Šolska pot iz Raskovca do OŠ Ivan Cankar na Losci bo, po izvedeni ureditvi, lahko potekala po desni strani Tržaške ceste, gledano v smeri centra Vrhnike. Prečkanje regionalne ceste ne bo več potrebno. Za otroke in odrasle, ki bodo želeli po opravkih preko Tržaške ceste. Po novem bo semafor z ukrepi za umirjanje prometa tako pri Voljčevi 27 kot tudi pri Kulturnem centru.  

 

Vrhnika, 27. 9. 2018

Janko Skodlar, podžupan

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00