Projekti


Vaška vaga Bevke


Nosilec projekta: Krajevna skupnost Bevke


Partnerji v projektu
: Občina Vrhnika, Kulturno društvo Ivan Cankar Bevke, Športno društvo Bevke


Vrednost celotnega projekta
: 154.821,55 EUR


Višina sofinanciranja: 73.894,17 EUR


Trajanje projekta: 4.6.2018 - 31.12.2020»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Povzetek projekta:
Ureditev degradiranega območja vaške vage v Bevkah, ki je kulturni spomenik in obnova objekta kulturne dediščine. Obnova zajema obnovo vaške vage, postavitev nadstreška za avtobusno postajo in različne dogodke (npr.: festival vaške vage), ureditev dostopa do vaške vage in vključuje organizacijo Festivala vaške vage, izobraževanja za turistične vodnike in ponudbo tematskih vodenj z vključenim ogledom obnovljene vaške vage in Bevške tematske poti, ki je bila urejena s sredstvi Leader programa v preteklem obdobju v programe vodenj. Projekt vključuje tudi izvedbo novih programov obujanja ljudskega izročila in zgodovine vaškega življenja, s poudarkom na stavbni in podeželski dediščini. Izvedli bodo tudi nove programe - kakovostne in zanimive programske vsebine vezane na zgodovino širšega območja Barja ter oživeli programe vodenj po Učni poti Bevke in ponudbo tematskih vodenj za posamezne ciljne skupine

Cilji:
-spodbujanje podjetniških idej, ki vključujejo notranje vire za ustvarjanje novih delovnih mest
-izboljšanje kakovosti bivanja
-okrepiti socialni kapital območja in socialno integracijo med prebivalci


Aktivnosti:
-ureditev območja in obnova vaške vage
-zasnova, načrtovanje in izvedba programov, ki bo prispevala k oživitvi turizma v Bevkah


Rezultati:
-vsaj tri delujoči modeli sodelovanja in povezovanja
-obnovljen objekt in mala infrastruktura z novo vsebino
- na novo vključene osebe različnih ranljivih skupin

Arheološke točke na Vrhniki – Po sledeh preteklosti
Naslov operacije:
Arheološke točke na Vrhniki – Po sledeh preteklosti

Nosilec projekta: Občina Vrhnika

Partnerji v projektu: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, ZRC-SAZU, Zavod RS za varstvo narave, OŠ Ivan Cankar

Finančna podpora: 
Vrednost celotnega projekta znaša 57.931,08 EUR, od tega je 40.681,30 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kratek opis operacije

Z informativnimi tablami označiti lokacije pomembnih arheoloških najdišč– vsebina v slovenskem in angleškem jeziku) in s tem seznaniti lokalno prebivalstvo in ostale obiskovalce Vrhnike o pomembni arheološki in zgodovinski dediščini Vrhnike. Oblikovan bo tudi nov turistični produkt.

Namen operacije:

Z operacijo želimo prebivalce spodbuditi k spoznavanju dediščine, odkrivanju zanimivosti posameznega zgodovinskega obdobja in jim prikazati poselitev območja v najbolj reprezentativnih fazah. Lokalne prebivalce in ostale obiskovalce bomo osveščali o pomenu okolja in prostora v katerem se nahajajo. S poznavanjem in razumevanjem nastanka, vzrokov nastanka in razvoja domačega kraja bomo prispevali k cenjenju lokalne kulturne dediščine. Obiskovalce želimo tudi spodbudili k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Posamezne arheološke točke bodo lahko spoznavali samostojno (s pomočjo brošure ) ali v okviru vodenega ogleda, in sicer peš ali s kolesom. Imeli bodo tudi možnost izposoje električnega kolesa (v TIC Vrhnika).

Cilji:
-izvesti vsaj en nov produkt/storitev
-vključiti vsaj 7 udeležencev ranljivih skupin v izvajanje operacije
-izvesti vsaj 1 prireditev/dogodek
-izvesti vsaj 1 produkt, kjer je predmet aktivnosti namenjen varstvu okolja in ohranjanje narave ter kulturne dediščine

Rezultati:
-vsaj 6 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije
-operacija bo vplivala na vsaj 513 prebivalcev
-vsaj eno podprta operacija
-vsaj ena zaključena operacija

Projekti

Zaledje podjetnikom


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

Namen operacije:

 • Povečati podjetniško usposobljenost in kompetence udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. mentorstvo,
 • prednostno podpreti nosilce poslovnih idej, ki s svojimi produkti in storitvami ustvarjajo dodano vrednost za družbo in okolje,
 • vključiti male ženske podjetnice in mlade podjetnike.

 

Finančna podpora:

Vrednost celotnega projekta znaša 33.870,77 EUR, od tega je 27.024,49 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Nosilec projekta:

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

 

Partnerji:

·        Občina Vrhnika,

·        Turistično društvo Blagajana,

·        Dežela zelišč - Margita Vehar s. p.

 

Program:

Podjetniki so vabljeni na 4 ključne aktivnostih projekta. Aktivnosti so brezplačne.

 

Podjetniški zajtrki – gre za tematska srečanja, na katerih bomo gostili uspešne podjetnike in strokovnjaka s področja podjetništva (trženje, marketing, oglaševanje, prodaja, pravni nasveti, motivacijska za podjetništvo, javno nastopanje…). Druženja so namenjena tudi mreženju, motiviranju prebivalcev za podjetništvo in vključitev v ostali aktivnosti (podjetniško akademijo in mentoriranje).

Predvideni termini in teme podjetniških zajtrkov:

 DATUM

URA

TEMA PODJETNIŠKEGA ZAJTRKA

četrtek, 23. september 2021

9:00

Razvoj, ključno gonilo napredka in stabilne rasti podjetja?

torek, 05. oktober 2021

9:00

Priložnosti trajnostnega podjetništva in nove tehnologije

četrtek, 14. oktober 2021

9:00

Kako delati dober marketing?

četrtek, 21. oktober 2021

9:00

Kako prodajati spremenjenemu kupcu?

torek, 02. november 2021

9:00

Rast podjetja in zaposlovanje

četrtek, 11. november 2021

9:00

Financiranje in podjetniško podporno okolje


Vsi podjetniški zajtrki bodo potekali na spletni platformi ZOOM.

Prijava na brezplačne zajtrke: https://forms.office.com/r/CQaLfywhfc 

Podjetniška akademija - Po izvedenih zajtrkih bo sledila Podjetniška akademija, ki bo sestavljena iz 8 predavanj. V okviru akademije bodo udeleženci razvijali podjetniške kompetence in pridobili, okrepili ter poglabljali svoje podjetniško znanje iz različnih področij. Aktivno bodo razvijali in nadgradili svoje storitve, izdelke in produkte ter intenzivno gradili na lastni blagovni znamki ter jo preizkušali na trgu. K sodelovanju bomo povabili predavatelje, ki prav tako delujejo znotraj socialnega podjetništva in bodo udeležence poučili o etičnem oglaševanju in marketingu, o pravu, razpisih in kontroli porabe EU sredstev, o razvoju zadrug in coworking prostorih ter o vključevanju inovativnih praks, menedžerskega znanja in poslovnih procesov.

Podjetniška akademija je namenjena podjetnicam in podjetnikom ter samostojnim podjetnikom, ki želijo v svojih podjetjih razrešiti konkretne podjetniške izzive.  

Projekt je prvenstveno namenjen vzpodbujanju podjetništva v urbanih naseljih LAS (Barje z Zaledjem), prebivalcem v občinah: Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika.

Podjetniški inkubator – mentoriranje - V okviru podjetniškega inkubatorja bodo imeli udeleženci na voljo nabor mentorjev, med katerimi bodo lahko izbirali sami na podlagi področja, na katerem bodo želeli pridobiti še več znanja (npr. finance, kadri, pravna podlaga, marketing…). Podjetniško mentoriranje »ena na ena« (mentor – udeleženec) oz. spremljanje napredka bo potekalo prilagojeno in v obliki rednih srečanj z mentorjem s področja na sedežu podjetja. Vsakemu udeležencu bo pripadalo 6 srečanj z mentorjem. V inkubatorju dobijo udeleženci znanje, svetovanje in podporo pri razvoju in rasti. Razvijali bodo znanje tistega segmenta, pri katerem so najmanj uspešni.

V inkubator bodo lahko vključeni podjetniki in podjetnice s sedežem podjetja v občinah z območja LAS Barje z zaledjem: Brezovica, Borovnica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log - Dragomer in Vrhnika.

Po zaključenem inkubatorju sledi še zaključna konferenca, kjer bomo predstavili rezultate projekta in napredek udeležencev.

VSE AKTIVNOSTI BODO ZA PODJETNIKE BREZPLAČNE.

 

Cilji:

 • Izvesti vsaj 20 novih dogodkov/izobraževanj,
 • vključiti vsaj 6 udeležencev ranljivih skupin v izvajanje operacije,
 • vključiti vsaj 50 udeležencev v izvajanje operacije (razen ranljivih skupin),
 • izvesti vsaj 20 delavnic/dogodkov/usposabljanj/izobraževanj,
 • vsaj 1 izvedena delavnica/dogodek na tematiko varovanja okolja in energetske učinkovitosti.

 Rezultati:

 • Vsaj 4 deležniki na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije,
 • operacija bo vplivala na vsaj 5 prebivalcev,
 • vsaj ena podprta operacija.
 
KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00