Prostorski akti v pripravi

Spremembe in dopolnitve OPN | 1. OPPN za stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici | 2. OPPN za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki | 3. OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica | 4. OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici | 5. OPPN za infrastrukturno navezavo območja OPPN Podhruševca na širše območje | 6. OPPN za zadrževalnik na Beli | 7. OPPN za ureditev turistično – rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu | 8. Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) | 9. OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki | 10. OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del | 11. Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič | 12. Spremembe in dopolnitve LN za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco - kratek postopek | 13. OPPN kamnolom Verd

Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)

Postopek končan z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 477/19).


1. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg) (Naš časopis, št. 469/19)

Povezava do sklepa


2. Sprememba in dopolnitev Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Canakrjev trg)

Povezava do sklepa


3. Osnutek

Osnutek SD OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trg)


4. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

Povezava do javnega naznanila


5. Dopolnjen osnutek SD OPPN

Priloge
Grafične priloge

6.
Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za  prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg)
 
7. Predlog SD OPPN
Priloge


8. Usklajeni predlog SD OPPN
Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta - Cankarjev trgKONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00