Prostorski akti v pripravi

Spremembe in dopolnitve OPN | 1. OPPN za stanovanjsko pozidavo Na Sap v Sinji Gorici | 2. OPPN za stanovanjsko pozidavo Podhruševca na Vrhniki | 3. OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za izgradnjo obvoznice Vrhnika z avtocestnim priključkom Sinja Gorica | 4. OPPN za del območja I. faze Industrijske cone v Sinji Gorici | 5. OPPN za infrastrukturno navezavo območja OPPN Podhruševca na širše območje | 6. OPPN za zadrževalnik na Beli | 7. OPPN za ureditev turistično – rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu | 8. Spremembe in dopolnitve OPPN za prenovo mestnega jedra Vrhnike (del Tržaška cesta – Cankarjev trg) | 9. OPPN za območje Sv. Trojice na Vrhniki | 10. OPPN Športni park Vrhnika za zahodni del | 11. Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič | 12. Spremembe in dopolnitve LN za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco - kratek postopek | 13. OPPN kamnolom Verd

Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno – storitveni center Drenov Grič

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - storitveni center Drenov Grič (Naš časopis, št. 471/19)

Povezava do sklepa

Osnutki sprememb in dopolnitev OPPN za poslovno storitveni center Drenov Grič

Javno naznanilo za javno razgrnitev in obravnavo

Dopolnjen osnutek OPPN - gradivo za javno razgrnitev


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00